มาช่วยกันล้างบาปบริสุทธิ์ให้น้องแพรและน้องวิษณุ

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
น้องทั้งสองตกเป็นเด็กไร้รัฐ โดยการกระทำของผู้ใหญ่ - มาช่วยกันล้างบาปบริสุทธิ์ให้น้องแพรและน้องวิษณุในรายการโทรทัศน์ "คนหรือฅน : เพื่อสิทธิมนุษยชน" ใน ASTV ช่อง ๓ ในเวลา ๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
       วันนี้ จะมีการเสนอเรื่องน้องแพร แห่ง แม่สอด และน้องพิษณุ แห่ง สมุทรปราการ ซึ่งตกเป็นคนไร้รัฐเพราะไม่ได้รับการแจ้งเกิดโดยประเทศใดเลยบนโลก    ทางรายการชื่อ "คนหรือฅน : เพื่อสิทธิมนุษยชน" ใน ASTV ช่อง ๓ ในเวลา ๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
       การนำเสนอนี้เป็นไปภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คุณชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง แห่ง  โครงการคลีนิคกฎหมายเพื่อล้างบาปบริสุทธิ์ให้แก้เด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ โดย และ คุณยิบ พันจันทร์ แห่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
      โดยมุ่งหมายที่จะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาความไร้รัฐให้แก่น้องทั้งสอง ซึ่งอาจเป็นกรณีตัวอย่างของเด็กไร้รัฐอื่นๆ ในประเทศไทย
วิธีรักษาโรคไร้รัฐของน้องแพร
      น้องแพร เกิดที่โรงพยาบาลแม่สอดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ เมื่อเวลา ๑๒.๒๒ น. จากนายเฉลิมชัย สมณา คนสัญชาติไทย และนางระยอง อภิสกุลไพศาล  คนสัญชาติไทยซึ่งถูกอำเภอแม่จันโต้แย้งสิทธิในสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ แต่น้องแพรถูกเทศบาลแม่สอดปฏิเสธที่จะออกสูติบัตรให้แก่น้องแพร โดยอ้างว่า เอกสาร ท.ร.๑๔/๑ ของกรมการปกครองระบุว่า นางระยองมารดาเป็นบุคคลที่ถูกจำหน่ายเนื่องจากกรณีซ้ำซ้อนแล้วเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ แต่โดยหลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ น้องแพรมีสัญชาติไทยแล้วโดยหลักดินแดน ปัญหาของมารดาไม่ได้ส่งผลใดต่อความเป็นคนสัญชาติไทยของน้องแพร และโดยหลักกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร เทศบาลแม่สอดมีหน้าที่รับแจ้งการเกิดของน้องแพร โดยการออกสูติบัตรให้แก่น้องแพร เพราะน้องแพรเกิดที่แม่สอด และอำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นอำเภอที่บิดามีทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔) อยู่ ย่อมมีหน้าที่เพิ่มชื่อของน้องแพรในทะเบียนบ้านของบ้านของบิดา แต่จะเห็นว่า เมื่อเทศบาลแม่สอดปฏิเสธที่จะออกสูติบัตร การเพิ่มชื่อของน้องแพรใน ทร.๑๔ จึงทำไม่ได้ และจะส่งผลให้น้องแพรไม่อาจใช้สิทธิในการประกันสุขภาพ  หรือการได้รับบัตร ๓๐ บาท รักษาทุกโรค และยังมีผลร้ายอื่นๆ ตามมาแก่น้องแพรอีกมากมาย
      แต่หากเทศบาลแม่สอดออกสูติบัตรให้น้องแพรโดยพลัน และอำเภอเชียงดาวเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านของบิดา น้องแพรก็จะไม่ไร้รัฐ เพราะมีชื่อในทะเบียนราษฎรไทย ไม่ต้องให้สัญชาติไทยแก้น้องแพร เพราะน้องแพรมีสัญชาติไทยอยู่แล้ว
วิธีรักษาโรคไร้รัฐของน้องวิษณุ
        ส่วนน้องวิษณุ ส่วนน้องวิษณุเกิดที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๗ ในวันนี้ จึงมีอายุ ๑๒ ปี แต่ไม่ได้รับหนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ท.ร.๑/๑) เด็กชายผู้นี้จึงไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรของประเทศไทย หรือประเทศอื่นใดในโลก ในวันนี้ เรียนชั้น ป.๕ อยู่ที่โรงเรียนวัดคู่สร้าง จังหวัดสมุทรปราการ
        การแก้ไขปัญหาของน้องวิษณุนั้น ค่อยข้างยาก แต่แก้ไขได้ระดับหนึ่งเพื่อให้ได้รับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมาย
        ในประการแรก คงต้องขอให้โรงพยาบาลบ้านโป่งช่วยหาบันทึกการคลอดของน้องวิษณุให้เจอ เวลาผ่านไป ๑๒ ปี ไม่ทราบว่า กรณีจะเป็นไปได้แค่ไหน ? คำตอบในเรื่องนี้ จึงเป็นได้ ๒ ทาง กล่าวคือ (๑) ถ้าโรงพยาบาลบ้านโป่งตอบได้จริงว่า น้องวิษณุเกิดจริงที่โรงพยาบาลบ้านโป่งเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๗ โรงพยาบาลก็จะออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ให้แก่น้องวิษณุ และ (๒) แต่ถ้าโรงพยาบาลไม่พบบันทึกการคลอด หรือไม่เชื่อว่า เด็กชายวิษณุเกิดที่โรงพยาบาลดังกล่าว โรงพยาบาลก็ไม่อาจออก ท.ร.๑/๑ ให้ได้
       ในประการที่สอง ไม่ว่า เราจะพบบันทึกการคลอดของน้องวิษณุไหม ? การแก้ไขก็ทำได้โดยโรงเรียนคู่สร้างที่จะแจ้งความเป็นคนไร้รัฐของน้องวิษณุไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ (๑) แจ้งไปยังกรมการปกครอง และ (๒) แจ้งกระทรวงศึกษาธิการ
       โดยข้อ ๔ แห่ง ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.๒๕๔๘ เมื่อทราบถึงว่า มีคนไร้รัฐซึ่งเป็นบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร   “ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นจัดให้มีการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ขณะสำรวจอยู่ในเขตของสำนักทะเบียนนั้น ๆ ตามแบบ ท.ร. ๓๘ ก  และบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียน
       ดังนั้น หากเขตที่น้องวิษณุอาศัยอยู่ใส่ชื่อของน้องวิษณุใน ทร.๓๘ ก น้องก็จะมีสถานะเป็นราษฎรไทย แต่ก็ยังไร้สัญชาติอยู่ การจะแก้ปัญหาความไร้สัญชาติ ก็จะต้องให้สัญชาติไทยอีกครั้งหนึ่ง 
 
      ทั้งหมดกล่าวมาจะปรากฏในรายการชื่อคนหรือฅน : เพื่อสิทธิมนุษยชน ในสถานีโทรทัศน์ ASTV 3 
 
        หวังว่า ความรู้ทั้งหมดนี้คงทำให้สังคมไทยมีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาให้แก่น้อง ทั้งสอง และบังคับผลให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาให้น้องโดยเร็ว เพื่อมิให้ความไร้รัฐส่งผลร้ายต่อการพัฒนาของน้อง
 
        น้องทั้งสองมีบาป แต่เป็นบาปที่น้องไม่ได้ก่อ เป็นบาปบริสุทธิ์ที่สังคมไทยน่าจะต้องรับผิดชอบล้างบาปนี้ให้แก่น้องทั้งสอง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#Stateless&Nationalitylessความเห็น (7)

อาจารย์โก๋
IP: xxx.144.187.18
เขียนเมื่อ 

เอาใจช่วยครับ

นายบอน!
IP: xxx.28.116.2
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณที่แจ้งข่าวครับ จะรอติดตามชมครับ
รัตน์
IP: xxx.150.249.101
เขียนเมื่อ 

น้องทั้งสองคน เป็นเพียงตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเท่านั้นยังมีอีกหลายคนที่ถูกละเมิดสิทธิโดยที่เขาเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้

สังคมไทยคงต้องตระหนักในปัญหา Birth Registration ให้มากกว่านี้และหาทางแก้ไข

naigod
IP: xxx.121.18.166
เขียนเมื่อ 
อาจารย์ครับ บันทึกรายการที่ออกอากาศเป็น คลิ๊ปวิดีโอไว้ด้วยก็ดีครับ จะได้ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อไปได้อีกนานๆ เผื่อจะได้ใช้เป็นวัตถุดิบใน TV4KIDS...
อาจารย์แหวว
IP: xxx.9.100.62
เขียนเมื่อ 

ช่วยแนะนำเทคโนโลยีด้วยค่ะ

อยากแนะนำให้รู้จักเจ้าของโครงการที่เผยแพร่วิธีการรักษาโรคไร้รัฐไร้สัญชาติให้รู้จัก เขาชื่อชลฤทัย

 http://gotoknow.org/profile/kchonruitai

วันนี้ ถ้าว่าง แวะมาดูเราที่ห้องส่งก็ดีนะคะ เราขาดความรู้ เราอยากเอาประสบการณ์ที่เป็น VDO ขึ้นเน็ตเหมือนกัน

ED
IP: xxx.113.45.5
เขียนเมื่อ 

แล้วอาจารย์ไม่คิดบ้างหรือครับทำไมถึงไม่แจ้งเกิดให้

ในฐานะที่ทำงานอยู่ในส่วนราชการ ผมก็พอจะรู้ว่า ไม่สามารถแจ้งเกิดได้เพราะ ไม่สามารถคีย์เลข 13 หลักของมารดาได้เพราะถูกุจำหน่ายอยู่ และเจ้าหน้าที่ก็ทำการรับแจ้งที่ด้านบนของหนังสือรับรองการเกิดจาก

ร.พ.แม่สอดแล้วนี่ครับ ก็ถือว่าถูกต้องทุกอย่าง

แบบนี้ถือว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับ จนท.เขาเลย

กรุณาให้ความเป็นธรรมด้วย อย่าเอแต่ความรู้สึกส่วนตัวและกฎหมายมาตัดสิน

อะไรก็อ้างแต่กฎหมาย ควรคิดถึง ระเบียบการในการแจ้งเกิดของกรมการปกครองด้วย

                                          

เขียนเมื่อ 

คุณ ED คะ

ถ้าเป็นเรื่องน้องแพรนะคะ

น้องแพรนั้นฟังยุติว่าเกิดในประเทศไทยจากบิดาสัญชาติไทย แม้มารดายังถูกกรมการปกครองโต้แย้งสิทธิในสัญชาติไทย ก็ฟังได้ว่า น้องแพรมีสัญชาติไทย เมื่อต้องว่าตามกฎหมายทะเบียนราษฎร นายทะเบียนทีเทศบาลแม่สอดจึงมีหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ แห่ง พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ ที่จะต้องรับแจ้งการเกิดในทะเบียนราษฎรให้แก่น้องแพรค่ะ

ความเป็นธรรมนั้น คงต้องว่าตามกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามก็จะเป็นการที่ จนท.ทำผิดกฎหมาย จะเป็นธรรมหรือคะ

การไม่รับแจ้งการเกิดให้แก่น้องแพรในทะเบียนราษฎร ก็จะทำให้น้องแพรตกหล่นจากทะเบียนราษฎร  อย่างนี้ น้องแพรก็จะตกอยู่ในความไร้รัฐ จะเป็นธรรมแก่น้องแพรไหมคะ

ธรรมะ แปลว่า ถูกต้อง

แม้คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน คีย์ไม่ได้ แต่ธรรมะทำงาน

น้องแพรก็ได้รับความเป็นธรรม

เจ้าหน้าที่ก็คีย์ได้ คอมพิวเตอร์นั้นฟังธรรมะค่ะ

เรื่องของน้องแพรจบลงด้วยการออกสูติบัตรให้แก่น้องแพรตามกฎหมายค่ะ ภายในเวลาไม่ถึงอาทิตย์นับแต่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งในเทศบาลแม่สอดไล่พ่อน้องแพรลงจากเทศบาล เพราะนายกเทศบาลมีธรรมะค่ะ

ลองพิจารณาให้ดีว่า ธรรมะคืออะไร ?

ยิ่งเป็นข้าราชการยิ่งต้องคิดให้ดี ทำงานไป คนไร้รัฐยิ่งมากขึ้น ประเทศชาติจะเป็นไปได้อย่างไร

ยิ่งถ้าเป็นนักศึกษาในวิชาที่ อ.สอน มาโต้แย้งนะคะ ต้องกลับไปทวนกฎหมายทะเบียนราษฎรและกฎหมายสัญชาตินะคะ