จากการเข้าร่วมอบรม Open Mind Open Blog ของ CARD เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2549 ที่ผ่านมา  ผมได้สรุป key Success Factor เอาไว้ 11 C รายละเอียด ดังนี้

 1. Curiosity  ทำด้วยความอยากรู้ ไม่ใชถูกทำเพราะการบังคับ
 2. Care  มีความรักและเอื้ออาทรหวังดีต่อกัน
 3. Critical มีความคิดวิจารณญาณ
 4. Creativity มีความคิดสร้างสรรค์สำหรับการทำงาน
 5. Competency มีการเรียนรู้และความเชี่ยวชาญ
 6. Commitment การทำ KM ผู้ทำจะต้องมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ
 7. Communication มีการติดต่อสื่อสาร เพราะการสื่อสารที่ดีจะทำให้เกิดความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
 8. Collaboration มีการร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 9. Contribution มีการ Give (การให้)มากกว่า Take (การขอ การอยากได้)
 10. Considerated มีการพินิจพิเคราะห์ 
 11. Continuity เมื่อทำ KM แล้วจะต้องเกิดความต่อเนื่องจึงจะสำเร็จได้