ตามรอยพ่อหลวง 'เศรษฐกิจพอเพียง''คำตอบที่แท้' แห่งชีวิตทุกสมัย

มิเฉพาะเพียงแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับเกษตรกรเท่านั้น หากหมายรวมถึง การดำเนินชีวิตทางสายกลาง และการยึดหลักการพึ่งพาตนเอง
 
ตามรอยพ่อหลวง 'เศรษฐกิจพอเพียง''คำตอบที่แท้' แห่งชีวิตทุกสมัย


ปรัชญา 'เศรษฐกิจพอเพียง' ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่พระราชทานให้กับประชาชนคนไทยนั้น
ยิ่งใหญ่และเปี่ยมคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนไทยเหลือคณานับ
มิเฉพาะเพียงแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับเกษตรกรเท่านั้น
หากหมายรวมถึง การดำเนินชีวิตทางสายกลาง และการยึดหลักการพึ่งพาตนเอง
ของ
'ทุกชีวิต' ที่ต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนต่างๆ อีกด้วย
โดยเฉพาะการดำรงชีพในยุคสมัยปัจจุบัน เช่น พ.ศ.2549 นี้!!
จำเป็นเหลือเกินที่ต้องพึ่งหลัก 'เศรษฐกิจพอเพียง'
ในระดับบุคคลทั่วไปมาใช้ในชีวิตโดยเร่งด่วน
ด้วยระดับนี้ ถือเป็นความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อน
มีความเป็นอยู่อย่างพอประมาณตนตามฐานะ ไม่หลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม
มีอิสรภาพในการประกอบอาชีพ เดินทางสายกลาง ทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้
"การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้น ไม่ดี อันนี้เป็นข้อสำคัญ
เพราะว่าถ้ากู้เงินแล้วทำให้มีรายได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้
ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ"

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา : 4 ธันวาคม 2540)

แม้บางคนอาจจะพลาดไปแล้ว ไม่ว่าจะใช้จ่ายเกินตัว หนี้สินล้นมือ ฯลฯ
แต่ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ]

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ท ี่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป"
 (พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จากวารสารชัยพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม 2542)
 
                      

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะมายาวนานกว่า 30
ปีแล้ว โดยพระองค์ท่านทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ กัน
เริ่มต้นในปี พ.ศ.2517 ทรงเน้นย้ำถึง
ความพอมีพอกินของประชาชนและประเทศชาติเป็นเบื้องต้น
แต่ปีที่ประชาชนให้ความสนใจมากเป็นช่วงหลังจากเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจปี
พ.ศ.2540 นั่นเอง โดยมีหลักการเกี่ยวกับ 'การใช้เงิน'
เท่าที่มีตามฐานะของตนเอง และให้รู้จักการวางแผนการใช้เงิน

"...การจะเป็นเสือนั้น ไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบ 'พอมีพอกิน'
แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว
จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้น มันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ
จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้
แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก.."

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2540)

ในปีนั้น ในหลวงทรงมีรับสั่งถึงนิยามของเศรษฐกิจแนวทางใหม่นี้ด้วย

"Self-Sufficient Economy คือเศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง เราก็อยู่ได้
ไม่ต้องเดือดร้อน"
"... ที่พูดกลับไปกลับมาในเรื่องการค้า การบริโภค การผลิต และการขายนี้
ก็นึกว่าท่านทั้งหลายกำลังกลุ้มใจในวิกฤตการณ์ ตั้งแต่คนที่มีเงินน้อย
จนกระทั่งคนที่มีเงินมากล้วนเดือดร้อน
แต่ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไปทำให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ไม่ต้องทั้งหมด แม้แค่ครึ่งก็ไม่ต้อง อาจจะสักเศษหนึ่งส่วนสี่
ก็จะสามารถอยู่ได้ การแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลา ไม่ใช่ง่ายๆ
โดยมากคนก็ใจร้อน เพราะเดือดร้อน แต่ว่าถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้
ก็สามารถที่จะแก้ไขได้..."

ถึงอย่างนั้นยังคงยากต่อความเข้าใจ อีกทั้งตีความผิดๆ
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี พ.ศ.2541 จึงมีรับสั่งอธิบายซ้ำอีกครั้ง

"คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไม่มีในตำรา ไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง
มีอย่างอื่น แต่ไม่ใช้คำนี้ ปีที่แล้วพูดว่า 'เศรษฐกิจพอเพียง'
เพราะหาคำอื่นไม่ได้ และได้พูดอย่างหนึ่งว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว
คือไม่ต้องทั้งหมด หรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ..."

"เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไม่ต้องทั้งหมด
หรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ ไม่ใช่เศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่
แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำ.."

"...คำว่าพอเพียง มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก
ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน
พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้ เมื่อปี 2517 เมื่อ 24 ปีมาแล้ว
วันนั้นได้พูดว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน
พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกิน ก็ใช้ได้
ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะไม่พอมีพอกิน
บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน
จึงต้องมีนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้"
"ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้
แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มีความสุข
ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ"
 
 
                               

ทรงเน้นย้ำว่าพอเพียง คือ ไม่โลภมาก ไม่เบียดเบียน

"...พอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคำว่าพอ ก็เพียงพอ
เพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด -
อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ -
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง
ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก
อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ
พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง"
ในด้านพูดจาและความคิดก็ต้องพอเพียงด้วย เพื่อมิให้เกิดการทะเลาะกัน
ความพอเพียงในความหมายนี้ก็คือ ความพอประมาณ และความมีเหตุผลนั่นเอง

"ความพอเพียงในความคิดก็คือ แสดงความคิดของตัว ความเห็นของตัว
และปล่อยให้อีกคนพูดบ้าง และมาพิจารณาว่า ที่เขาพูดกับที่เราพูด อันไหนพอเพียง
อันไหนเข้าเรื่อง ถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไข เพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่ไม่รู้เรื่อง
ก็จะกลายเป็นทะเลาะกัน..."
(พระราชดำรัส 4 ธันวาคม 2541)
 
 


ในหลวงทรงเน้นย้ำถึงความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy)
ซึ่งเป็นคำใหม่ของพระองค์ท่านอีกครั้งในปี พ.ศ.2543

"หมายความว่า ประหยัด แต่ไม่ใช่ขี้เหนียว ทำอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วยกัน
ทำอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทุกคนจะมีความสุข"

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2543)
อีกทั้งยังมีพระราชดำรัสถึงแนวทาง 'อยู่อย่างประหยัด' ด้วย

"การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น
จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และ ครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า
การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น
ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย"
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ : 31 ธันวาคม 2502)
"การประหยัด เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งในทุกแห่ง และในกาลทุกเมื่อ
ขอให้คำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการประหยัดนี้ให้มาก"

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ : 30 ตุลาคม 2521)

'การประหยัด' ควบคู่ไปกับหลักการ 'พออยู่ พอกิน พอใช้'
จึงใช้ได้ทุกยุคสมัย และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตนตามเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้!!
 
ที่มา : Forward Mail

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชนความเห็น (43)

IP: xxx.143.164.146
เขียนเมื่อ 

อันที่จริงระบบเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ในหลวงก็ดีมาก  แต่ส่วนใหญ่คนไทยก็จะตีความไปเพียงด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  ที่จริงแล้วน่าจะรวมถึงโทรศัพท์ด้วย  หมายถึง  ระบบการคิดเงินค่าบริการทางโทรศัพท์จะสวนทางกับความพอเพียง  หมายถึงยิ่งโทรนานยิ่งจ่ายถูก  ทำไมไม่โทรน้อยจ่ายน้อย  โทรมากจ่ายมาก   
           ผลเสียของการโทรนานจ่ายถูกมีหลายด้าน 
1. เสียเวลา 
2. เสียพลังงาน (ต้องใช้กระแสไฟฟ้า ซึ่งกระทบถึงราคาน้ำมันด้วย)
3.เสียบุคลิกภาพ (คุยนานคอเอียง  ซุกซ่อนตัวในมุมมืด, หลบเลี่ยง,ฯลฯ)
4.เสียการงาน
5.เสียความมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนผู้ใกล้ชิด
ฯลฯ(เสียวัฒนธรรม)
6.ขาดการเตรียมตัวในการพูด  ขาดการวางแผน ไม่มีความสามารถด้านการผูกประโยคใจความสำคัญ  มีผลเสียด้านการใช้ภาษา  กลายเป็นคนมีนิสัยพูดเรื่อยเปื่อย
7.ไม่มีธุรกิจก็โทร
                        ผลดีของการโทรน้อยจ่ายน้อย โทรนานจ่ายมาก
1. เป็นธรรมชาติของการใช้จ่ายที่เป็นไปตามหลักของการกิน  อยู่  ดู  ฟัง  เช่น กินมากก็ต้องจ่ายมาก  หรือเวลานั่งรถโดยสารประจำทางถ้านั่งไปลงไกลๆก็ต้องจ่ายค่าโดยสารมาก
2.สร้างนิสัยที่ดีให้กับคนไทยที่จะต้องประหยัด คือ เมื่อรู้ว่าโทรน้อยจ่ายน้อย ก็ต้องประหยัดคำพูด  พูดเฉพาะสาระที่สำคัญ และก็จะรู้เรื่องกันได้เร็ว  ก็จะประหยัดเวลา และประหยัดค่าโทร ก็ถือว่าสนองพระราชดำรัสพอเพียง

ถึง คุณไม่แสดงตน

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ.. แต่ก็ที่รู้ๆ กันว่ากลุ่มทุนธุรกิิจมีอำนาจครอบงำกันมากมายขนาดไหน แผนการตลาดที่ล่อตาล่อใจ ย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคที่หลงตามคำโฆษณากลายเป็นเหยื่อของกิเลสได้ง่ายๆ

ทั่วโลกชื่นชมในพระอัจริยภาพของพระองค์ท่านและในฐานะที่เป็นพสกนิกรชาวไทย จะนำแนวพระราชดำรัส "เศรษฐกิจพอเพียง" มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง  ดังที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาได้จัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติ สนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

Jintana
IP: xxx.29.18.253
เขียนเมื่อ 

คิดว่าการดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้นควรนำมาใช้กับทุกด้านไม่ใช่ใช้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นในอดีตมีการนำมาใช้มากในด้านการเกษตรปัจจุบันมีการนำมาใช้กับด้านต่างๆมากขึ้นทำให้บ้านเมืองมีการพัฒนามากขึ้นควรใช้แนวทางนี้ต่อไปในอนาคต

nnnd.
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ด้วยความรัก..ศรัทธา..และเทิดทูน

ทุกคนในครอบครัว..รักในหลวง..มากที่สุดครับผม

ครอบครัว..จารุณี สุขสวัสดิ์..ณัฐพงศ์-อัจฉรา พุดหล้า

คุณแม่สำรอง พุดหล้าและครอบครัว

Sicha somsook
IP: xxx.24.102.88
เขียนเมื่อ 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นได้ทั้งคำพูดและทฤษฎีปฏิบัติตามรอยพ่อหลวงของเราถ้าทุกคนมีสำนึกเท่าๆกันคือหมายถึงความเข้าใจบรรลุจุดประสงค์ของคำว่าเพียงพอหรือพอเพียงเอาแค่พื้นฐานของการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่อย่างพอเพียงในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเราทุกคนก็จะมีความสุขได้ไม่เดือดร้อนที่อยู่ที่กินไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนครอบครัวไม่ขาดความอบอุ่นอันนี้คือความพอดีของชีวิตที่พอเพียงและมีความสุขด้วย...และสุดยอดปรารถนาของพ่อหลวงคือได้เห็นคนไทยมีความสุขอันยืนยาวนั่นเอง..เราจะคิดจะทำตามแนวพ่อหลวงเพราะเรารู้ว่าท่านทรงห่วงใยประชาชนที่ท่านรักเหลือเกิน..

ครอบครัวสมสุข..ณัฏฐณิชา พันธุ์สัมฤทธิ์

ครอบครัวกองจันทร์

ครอบครัวเสาว์วณีย์ มณัสวี ฐิตินันท์ อาจวิเชียร
IP: xxx.26.171.222
เขียนเมื่อ 

ความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินทองชื่อเสียงแต่อยู่ใจ มีชีวิตอยู่ในความพอเพียงและมีอย่างเพียงพอ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ไม่วุ่นวายไม่สับสน สงบนิ่งเหมือนสายลม ที่พัดผ่าน อยู่อย่างเป็นสุข

ด.ญ.นิรชา มหาวัน และ ครอบครัว
IP: xxx.47.62.49
เขียนเมื่อ 

หนูอยากให้พี่ๆน้องๆได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในหัวข้อพระราชดำรัสของพ่อหลวงของเราและหวังว่าทุกๆจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะค่ะ

ครอบครัวบุญมี
IP: xxx.172.100.64
เขียนเมื่อ 

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยือนาน

aramo5
IP: xxx.26.82.22
เขียนเมื่อ 

.......ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง

จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันก็เกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร

บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่

ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน

แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง..................

จากคำสอนของพ่อ

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.85.213
เขียนเมื่อ 

สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงาน หรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งาม ที่มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จ สัจเป็นการตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเป็นคำพูดออกมา แสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจ คือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้น

(ในโอกาสที่ผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรมเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ก่อนเข้ารับหน้าที่ 18 มีนาคม 2525)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.83.45
เขียนเมื่อ 

ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.90.5.136
เขียนเมื่อ 

การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เขียนเมื่อ 

วิถีไทย วิถีพอเพียง คือ คำตอบ แห่งชีวิตแท้

ที่ มั่นใจ  มั่นคง ยั่งยืน ยาวนาน ค่ะ ... ขอบคุณค่ะ

 

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.83.107
เขียนเมื่อ 

ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 เมษายน 2503)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณค่ะสาระดีๆตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตอนนี้กำลังเริ่มบูรณาการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะ

สู้ๆคร๊า

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.86.107
เขียนเมื่อ 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่า และจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดี เป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย ที่มีมาแต่อดีต ควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวร เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล

(ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26 ธันวาคม 2504)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.86.102
เขียนเมื่อ 

การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภท นอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้ว ศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วย จึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือ

(ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 8 กันยายน 2515)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.85.164
เขียนเมื่อ 

ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางสำหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งสวยงามอย่างหนึ่ง เช่นในทางวรรณคดีเป็นต้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี

(ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29 กรกฎาคม 2505)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.93.129
เขียนเมื่อ 

งานด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ตุลาคม 2513)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เขียนเมื่อ 

ดูเหมือนคำว่า "พอเพียง" เสมือนเป็นการอยู่แบบตำข้าวสารกรอกหม้อ พออยู่พอกิน ไปวัน ๆ คนจึงรู้สึกกลัว (คือกลัวจน กลัวความไม่มี)และยิ่งถ้าไม่เข้าใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานอย่างถ่องแท้ด้วยแล้ว การดำรงชีวิตแบบพอเพียง จึงต้อง สอนให้จำ ทำให้ดู และอยู่ให้เห็น

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.86.211
เขียนเมื่อ 

การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์ แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้

(พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

4 ธันวาคม 2531)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.86.156
เขียนเมื่อ 

การทำงานใหญ่ๆ ทุกอย่างต้องการเวลามาก กว่าจะทำสำเร็จ ผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไป ดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ริเริ่มงาน ใครเป็นผู้รับช่วงงาน ขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 14 ตุลาคม 2514)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.85.198
เขียนเมื่อ 

การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน สำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคำว่า ความรับผิดชอบให้ถูกต้อง

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 กรกฎาคม 2519)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.85.205
เขียนเมื่อ 

ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ

(พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

4 ธันวาคม 2533)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.97.12
เขียนเมื่อ 

ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ ก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่

(พระราชทานแก่ ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 13 ธันวาคม 2511)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.86.139
เขียนเมื่อ 

การที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักสำคัญอยู่ว่า ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลสำเร็จในการทำงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 10 กุมภาพันธ์ 2522)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.90.147
เขียนเมื่อ 

เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.96.221
เขียนเมื่อ 

ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆ คน หลายๆ ทางด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำเร็จของการงาน

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.90.239
เขียนเมื่อ 

คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม

(พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธ.ค.2545)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.85.203
เขียนเมื่อ 

การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย

(พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธ.ค.2502)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.90.6.60
เขียนเมื่อ 

วิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด เนื่องจากความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้องระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเป็นอยู่โดยประหยัด เพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี

(พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธ.ค.2521)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.90.8.126
เขียนเมื่อ 

ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น

(พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก

ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.88.161
เขียนเมื่อ 

สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่

(พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ปี ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ 31 มี.ค.38)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

โพสเมื่อ 26 ก.พ.52

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.93.38
เขียนเมื่อ 

...คนดีทำให้คนอื่นดีได้ หมายความว่าคนดี ทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้ ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี...

...A good person can make another person good; it means that goodness will elicit goodness in society; other person will also be good. Evil will make a steadfast good person bad only with great difficulty; however, it is not impossible. If good people hold on tenaciously to their goodness, it will be difficult for evil people to influence them. The important thing is the strong will of the good person...

คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2539

ที่มา http://www.rspg.org/thaigov_rspg/k_speech/ksp1.htm

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.84.119
เขียนเมื่อ 

"...ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการต่างๆ ทำให้โลกของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศต่างๆ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่ว่าใหญ่หรือน้อยโดยอาศัยความเคารพไว้วางใจและเข้าใจดีต่อกันเป็นรากฐาน ย่อมมีความสำคัญอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าจึงเชื่อแน่ว่า ด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกันอย่างจริงจังเท่านั้น จะเป็นผลให้โลกมีสันติสุขอันถาวร และมนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุ่งเรือง..."

"...The World today is becoming smaller and ever more interdependent due to the advancement in the fields of science and technology. International co-operation based on mutual trust, respect and friendly understanding between countries, big or small, are therefore of vital importance. It is my firm belief that only along this road of mutual constructive co-operation a lasting peace and prosperity for mankind can be achieved."

คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2539

ที่มา http://www.rspg.org/thaigov_rspg/k_speech/ksp1.htm

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.89.147
เขียนเมื่อ 

"...ถ้าประเทศทั้งปวงจะยกย่องนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพร้อมพรักแล้ว ก็เชื่อได้ว่าจะเกิดความเข้าใจในกันและกันอย่างแท้จริง พร้อมทั้งความร่วมมือกันฉันมิตรอย่างแน่นแฟ้นขึ้นได้ แล้วความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหน้าและถาวร ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแห่งหนในโลก ดังที่ทุกคนปรารถนา..."

"...if all nations should treat each other with sincere mutual respect and esteem as well as with prompt readiness to be of mutual support and assistance, then it could be confidently expected that there will be created a general atmosphere of truly mutual good understanding with firm and friendly co-operation all around. It will then follow that peace, happiness, freedom and stability on equal and permanent bases will reign throughout the world, fulfilling the avowedly earnest desire of everyone."

คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสตอบคณะทูตในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย

สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2521

ที่มา http://www.rspg.org/thaigov_rspg/k_speech/ksp1.htm

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.85.81
เขียนเมื่อ 

...ในยามที่สถานการณ์ของบ้านเมืองเรา และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคส่วนนี้ของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ท่านทั้งหลายต้องควบคุมสติให้มั่น ไม่หวั่นไหวไปกับวิกฤต ทำความคิดจิตใจให้หนักแน่น และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกัน แล้วมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความเฉลียวฉลาดรอบคอบและความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านได้อย่างเข้มแข็งเหนียวแน่น และประสบความสำเร็จอันงดงามตามเป้าหมาย...

คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

พุทธศักราช 2540 วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2540

ที่มา http://www.rspg.org/thaigov_rspg/k_speech/ksp1.htm

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.90.5.80
เขียนเมื่อ 

"...ประโยชน์ที่แท้นั้นมีอยู่ 2 อย่าง คือ ประโยชน์ส่วนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและได้รับ แต่ต้องด้วยวิถีทางที่สุจริตและเป็นธรรม กับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่ การทำงานทุกอย่างจะต้องได้ประโยชน์แท้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และมั่นคงถาวร เป็นผลดีแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง..."

คัดตัดตอนจาก พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

พุทธศักราช 2540 วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2540

ที่มา http://www.rspg.org/thaigov_rspg/k_speech/ksp1.htm

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.90.8.35
เขียนเมื่อ 

“.....เมืองไทยของเรา ประกอบด้วยคนหลายจำพวก หลายวัย หลายความคิด หลายหน้าที่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดจะอยู่ได้โดยลำพัง.....”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2517

ที่มา http://region2.prd.go.th/king/story1/

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.89.132
เขียนเมื่อ 

คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ ด้วยสติปัญญาความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบัน จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป

(พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2521)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.90.7.223
เขียนเมื่อ 

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

(พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2532)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.8.89.227
เขียนเมื่อ 

บ้านเมืองไทย สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้น

(พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะประชาชน จ.ราชบุรี พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

26 พ.ย.2531)

ที่มา http://fighto.igetweb.com/index.php?mo=3&art=94664

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์