ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์

dhanarun
ขอเชิญชวน ชาว MT CVT PT RT ทั่วประเทศ ร่วมประชุมวิชาการ

 

ประชุมวิชาการ
เนื่องในโอกาสสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรครบรอบ 10 ปี
วันที่  7 -11 สิงหาคม 2549
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง  จ.พิษณุโลก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
          ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
          ภาควิชารังสีเทคนิค
          ภาควิชากายภาพบำบัด ร่วมกับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย  และ
          สำนักงานเลขานุการ  คณะสหเวชศาสตร์

หลักการและเหตุผล
          เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดทิศทางที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ ประกอบกับสาธารณสุขของประเทศยังขาดแคลนบุคลากรในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพไว้ในแผนฯ 8 และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2539 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะจึงมีมติให้วันที่ 16 กรกฎาคม 2539 เป็นวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์  นับถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2549 คณะสหเวชศาสตร์ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาครบรอบปีที่ 10 โดยได้รับผิดชอบผลิตบัณฑิต 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  รังสีเทคนิค  และกายภาพบำบัด
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คณะฯ มีปณิธานอันแน่วแน่ในการผลิตบัณฑิตด้วยคุณภาพ คู่คุณธรรม และส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตสร้างผลงานวิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและประยุกต์ รวมถึงงานวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมในสาขาวิชาต่าง ๆทางด้านสหเวชศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ วิทยาการที่ทันสมัยให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ  ดังนั้น  เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับคณะฯ ในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี จึงได้จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 10 ปีขึ้น  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านสหเวชศาสตร์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนสืบไป

วัตถุประสงค์
          1) เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ครบรอบ 10 ปี
          2) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า ทางเทคนิคและนวัตกรรมใหม่ ในสาขาเทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รังสีเทคนิค และกายภาพบำบัด
          3) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านสหเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ครบรอบ 10 ปี
          4) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วิชาชีพทางด้านสหเวชศาสตร์
          5) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

ระยะเวลาการประชุม
          วันที่ 7 -11 สิงหาคม 2549

สถานที่จัดประชุม
          โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง  จ.พิษณุโลก

วิธีดำเนินการประชุม
          1) เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพด้านสหเวชศาสตร์
          2) การบรรยาย  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
          3) การนำเสนอผลงานวิจัย (Oral presentation)
          4) นิทรรศการผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
          5) อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย

กลุ่มเป้าหมายและจำนวน
กลุ่มที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์
   เรื่อง   ระบบบริหารจัดการของเสียและสารเคมีจากห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาล
   กลุ่มเป้าหมาย นักเทคนิคการแพทย์ อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
   จำนวน  80  คน

กลุ่มที่ 2  สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
   เรื่องที่ 1 Update on Cardio-thoracic Technology 
   กลุ่มเป้าหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
   จำนวน  100  คน


   เรื่องที่ 2 Acute MI Management and Clinical PracticeGuideline
   กลุ่มเป้าหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
   จำนวน  60  คน

กลุ่มที่ 3  สาขารังสีเทคนิค
   เรื่อง  มหกรรมแบ่งปันความรู้ทางรังสีเทคนิค “RT – Knowledge – Sharing Fair”
   กลุ่มเป้าหมาย นักรังสีเทคนิค  นักรังสีการแพทย์  เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์  อาจารย์สาขารังสีเทคนิค  และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
   จำนวน  100 คน

กลุ่มที่ 4 สาขากายภาพบำบัด
   เรื่องที่ 1 Mechanical Diagnosis and Treatment of the Cervical and Thoracic Spine
   กลุ่มเป้าหมาย นักกายภาพบำบัด  อาจารย์สาขากายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
   จำนวน  60  คน
   เรื่องที่ 2 Lymph Drainage Therapy (Level)
   กลุ่มเป้าหมาย นักกายภาพบำบัด  อาจารย์สาขากายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
   จำนวน  30  คน

ค่าลงทะเบียน

เทคนิคการแพทย์ 
          ระบบบริหารจัดการของเสียและสารเคมีจากห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาล 7 – 9 ส.ค. 49  3 วัน 2,500 บาท


เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
          Update on Cardio-thoracic Technology and Management in Acute Myocardial 7 – 8 ส.ค. 49  2 วัน 2,000 บาท
          Acute MI Management and Clinical PracticeGuideline8 – 9 ส.ค. 49  2 วัน 3,500 บาท


รังสีเทคนิค 
          มหกรรมแบ่งปันความรู้ทางรังสีเทคนิค “RT – Knowledge – Sharing Fair” 7 – 9 ส.ค. 49  3 วัน 2,500 บาท


กายภาพบำบัด 
          Mechanical Diagnosis and Treatment of the Cervical and Thoracic Spine 7 – 11 ส.ค. 49  5 วัน 5,500 บาท*
          Lymph Drainage Therapy (Level) 7 – 11 ส.ค. 49  5 วัน  5,500 บาท*
( *   สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ค่าลงทะเบียน  5,000 บาท)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          1) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคนิคใหม่ทางวิชาชีพ
          2) ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับวิทยากร และซึ่งกันและกัน
          3) นักเทคนิคการแพทย์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัดและบุคลากรทางการแพทย์รู้จักคณะสหเวชศาสตร์มากขึ้น อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการประสานงานทางด้านบริการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
          4) เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ครบรอบ 10 ปี คณะฯ ได้มีโอกาสทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและวิชาชีพ

Download เอกสารประชุมวิชาการได้ที่ http://www.ahs.nu.ac.th/

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#ประชุมวิชาการ#คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 34193, เขียน: 15 Jun 2006 @ 07:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)