เมื่อได้รับการอบรมและศึกษาฐานข้อมูลทางด้านห้องสมุด

e-library
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ฐานข้อมูล ห้องสมุด การอบรม
เมื่อผมได้เข้าร่วมอบรม และได้รับความรู้จาก Thailis (Thailand Library)โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ( Thailis ) ซึ่งได้เข้าร่วมกับ Uninet (สำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา) ประกอบ ระบบเครือข่าย ห้องสมุดออน์ไลน์ การเรียนการสอนทางไกล  หรืออื่นร่วมกับ สกอ. สิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติม คือ Digital Collection (DC:การจัดเก็บวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มทุกมหาวิทยาลัย) Union Catalog (UC:ฐานข้อมลสหบรรณานุกรม) Referrence Database (ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) Automatic Library (ห้องสมุดอัตโนมัติ) ILL(Inter Library Loan:การยืมคืนระหว่างห้องสมุด) Z39.50 , XML แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับ หากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือกับผู้ที่สนใจ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดความเห็น (1)

ดีจิงๆ