อะไรสำคัญกว่ากัน

 BAR = Before Action Review ทบทวนก่อนทำภาระกิจ

  DAR = During Action Review ทบทวนขณะกระทำภาระกิจ

  AAR = After Action Review ทบทวนหลังเสร็จสิ้นภาระกิจ

 อะไร "สำคัญกว่ากัน"

 "จำเป็นหรือไม่ ในการปฏิบัติ ภาระกิจ ต่างๆ"

JJ