Happy BirthdayBirthday Song   GotoKnow

 ในนามของ ชุมชน KFC(oP)ทีมงานบ้านผู้หว่าน๒ ขอแสดงความยินดีกับ GotoKnow ที่ย่างเข้าปีที่ ๒

Computing

ปีแห่งการ "สร้างเสริม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ก่อกู้สังคมไทย ทำให้เกิดที่รวมใจ ของชาวไทยเพื่อสร้างสรรค์ร่วมกัน ด้วยหัวใจสีเหลือง ประเทืองด้วย Tacit Knowledge"

JJ