พระราชดำรัส 'ในหลวง' 'คุณธรรม 4 ประการ' ซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคี เพื่อชาวไทยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549

          ประการแรก คือ การให้ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน                                     

          ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผลทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และประเทศชาติ

          ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน

          ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำ นำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรง อยู่ในเหตุในผล

          พระองค์ทรงขอให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่น และถ่ายทอดความคิด จิตใจนี้ต่อกันไป อย่าให้ขาดสาย เพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและภายหน้า ดิฉันได้รับฟังจากการถ่ายทอดสดและได้อ่านจาก นสพ. แล้วอยากบันทึกไว้และอยากบอกต่อ เพราะสามารถนำไปใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์

          เชื่อว่าผู้คนในสังคม & ในองค์กรใดนำไปใช้ นำไปปฏิบัติ สังคมนั้น องค์กรนั้นจะต้องมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป