งานวิจัยที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ซื่องานวิจัย            การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ทักษะการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ผู้วิจัย                     รองศาสตราจารย์   ดร.ทวีศักดิ์     จินดานุรักษ์      

                ปี  พ..                   2543

………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………...

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องทักษะการเรียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2)  เปรียบเทียบทักษะการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน  และ  (3)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องทักษะการเรียน

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  จำนวน  27  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  (1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องทักษะการสอบ  (2)  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  และ  (3)  แบบสอบถามความคอดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องทักษะการเรียน  การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการโดยนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องทักษะการเรียนที่พัฒนาขึ้น  ไปทดสอบประสิทธิภาพ  ด้วยการทดสอบแบบเดี่ยว  ทดสอบแบบกลุ่ม  และทดสอบภาคสนาม  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ  ใช้สูตร  E ¹ /E²  ใช้ค่าสถิติ  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องทักษะการเรียน

                ผลการวิจัยพบว่า  (1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องทักษะการเรียนทั้ง  ทักษะมีประสิทธิภาพเรียงตามลำดับดังนี้  79.10/81.48  80.55/84.44  81.55/81.10  83.88/84.80  และ  72.27/80.60  (2)  ทักษะการเรียนหลังเรียนของนักเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และ  (3)  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องทักษะการเรียน  ในส่วนของปัจจัยนำเข้า  ผลลัพธ์  และผลกระทบ  อยู่มนระดับ  มาก”  ส่วนกระบวนการอยู่ในระดับ  มากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน alisa(แม่สอด)ความเห็น (0)