งานบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุขานารี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

-  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

-  รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

-  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

-  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป