ไขภาษา

ภาษาไทยที่มักใช้ผิดควรตรวจสอบจากพจนานุกรม
ข้อควรจำเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ที่มักใช้ผิดกันเสมอ       .  “ ถวายการต้อนรับ ”   คำนี้ผิด  ภาษาไทยมีคำใช้อยู่แล้ว  คือ   เฝ้าฯ รับเสด็จ ”   หรือ   รับเสด็จ
.  “ ถวายความจงรักภักดี ”   ความจงรักภักดีเป็นของที่หยิบยื่นให้กันไม่ได้  เป็นสิ่งที่มีประจำตน   แสดงปรากฏให้ทราบได้  ฉะนั้นใช้   ถวาย ”   ไม่ได้  จึงควรใช้  “ มีความจงรักภักดี
.  “ อาคันตุกะ ”   และ   ราชอาคันตุกะ ”   ใช้ต่างกันดังนี้
        “
อาคันตุกะ ”   ใช้เมื่อ
        
.   พระมหากษัตริย์เสด็จฯ  ไปทรงเป็นแขกของบุคคลสำคัญ
        
.   บุคคลสามัญไปเป็นแขกของบุคคลสามัญ
        “
ราชอาคันตุกะ ”   ใช้เมื่อ
        
.   พระมหากษัตริย์เสด็จฯ  ไปทรงเป็นแขกของพระมหากษัตริย์  
        
.   บุคคลสามัญไปเป็นแขกของพระมหากษัตริย์
        
สรุป   คือให้ดูเจ้าของบ้านเป็นหลัก   ถ้าเจ้าของบ้านเป็นพระมหากษัตริย์บุคคลทั่วไปที่เป็นแขกไม่ว่าจะเป็น
พระมหากษัตริย์หรือบุคคลสามัญเป็น  “ ราชอาคันตุกะ ”   ทั้งสิ้น  ในทำนองเดียวกัน  ถ้าเจ้าของบ้านเป็นบุคคล
สามัญ   บุคคลที่ไปเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือบุคคลสามัญเป็น  “ อาคันตุกะทั้งสิ้น
.   การใช้คำ   ถวาย ”   มีใช้อยู่สองคำ  คือ   ทูลเกล้าฯ   ถวาย ”   และ   น้อมเกล้าฯ ถวาย ”   ใช้ต่างกันดังนี้         
        
.   ถ้าสิ่งของนั้นเป้นของเล็กใช้   ทูลเกล้าฯ
        
.   ถ้าสิ่งของนั้นเป็นของใหญ่ใช้   น้อมเกล้าฯ  ถวาย ”   หรือ   ถวาย ”   เฉยๆ
.   คำว่า   ขอบใจ ”   ถ้าจะกล่าวว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขอบใจ  ก็ใช้ว่า  “ ทรงขอบใจ ”   หรือ
พระราชทานกระแสขอบใจ ”   ไม่ใช้   ขอบพระทัย ”   เว้นแต่ผู้ที่ทรงขอบใจนั้นเป็นพระราชวงศ์จึงใช้
 “
ขอบพระทัย ได้๖ .   เมื่อกล่าวถึงการแสดงใด ๆ  ถวายทอดพระเนตร  มักจะใช้ว่า   แสดงหน้าพระพักตร์ ”   หรือ   แสดงหน้าพระที่นั่ง ”   ซึ่งผิด  ต้องใช้ว่า   แสดงเฉพาะพระพักตร์ ”   หรือ  “ แสดงหน้าที่นั่ง
.   ถ้ามีผู้ถวายสิ่งของ  เช่น  หมวก  ผ้าเช็ดหน้า  ฯลฯ   ขณะที่ถวายนั้นต้องใช้คำสามัญจะใช้คำราชาศัพท์มิได้  
เพราะสิ่งของนั้นยังมิได้เป็นของพระองค์ท่าน  เช่น   
       -  
เจ้าของร้านทูลเกล้าฯ ถวายหมวกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
       -  
ผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายผ้าเช็ดหน้าแด่สมเด็จพระเทพฯ
.   หมายกำหนดการ   หมายถึง   หมายรับคำสั่งที่ทางสำนักพระราชวังแจ้งกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปยัง
หน่วยราชการ   หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ใช้เฉพาะกับงานพระราชพิธีเท่านั้น   ถ้าเป็นกิจการทั่วๆไปของ
สามัญชนใช้ว่า  กำหนดการ  เช่น  กำหนดการเดินทาง   กำหนดการสัมมนา เป็นต้น
.   สมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ        
      
คำที่เรียกพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินมีหลายคำ   ปัจจุบันใช่  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี   ถ้าได้
สำเร็จราชการแผ่นดินก็เป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
     
ที่ใส่   ”   ไว้ท้ายคำ   สมเด็จพระนางเจ้า ”   นั้นเพื่อให้ทราบว่าละพระนามไว้  ถ้าออกพระนามเต็มก็วางไว้  
แทนที่   ”   เช่น  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   ถ้าเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีของพระมหากษัตริย์ประเทศอื่นให้เรียก   สมเด็จพระราชินี
     
ถ้าประเทศใดมีสตรีเป็นกษัตริย์ให้ใช้ว่า  “ สมเด็จพระราชินีนาถ
๑๐ .   พระบรมสาทิสลักษณ์  หรือ  พระบรมฉายาทิสลักษณ์  คือ   ภาพเหมือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง   เป็นภาพวาดมิใช่ภาพถ่าย  ถ้าภาพถ่ายใช้  พระบรมฉายาลักษณ์

http://www.phutti.net/elearning/ann/page4.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รักษ์ภาษาไทยความเห็น (2)

เด็กสามเสน
IP: xxx.182.5.44
เขียนเมื่อ 

อื๋ยขอบคุณครับอันนี้มีในข้อสอบโรงเรียนผม

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ตัวเล็ก