เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2549 (13.30 - 14.45 น.) มีการประชุม KM ในประเด็น KPI 15 การจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องตอบแบบฟอร์ม 13 แบบฟอร์มของสำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรคที่กำหนดให้ตอบ

          การตอบแบบฟอร์มนั้น ผู้ตอบ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพและงานแผนสถาบัน) เลือกการจัดการความรู้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การพัฒนาคุณภาพการบริการตติยภูมิ เพราะสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐาน HA & HPH อยู่แล้ว ซึ่งต้องมีการจัดระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการตามเข็มมุ่งของสถาบัน มีกิจกรรมของ PCT แต่ละทีม เช่น มีการประชุมทบทวนกิจกรรมและ ลปรร. กันในทีม PCT  นอกจากนั้นก็เพื่อไม่ให้การทำ KM สำหรับตอบตัวชี้วัดเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติงานมากเกินไป

          แต่จากการประชุมในส่วนตัวดิฉันแล้วคิดว่ายังมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่กระจ่างเกี่ยวกับตัวชี้วัด ทั้งตัวชี้วัดเรื่อง KM และตัวชี้วัดอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากปัญหาการสื่อสารไม่ทั่วถึง ดังนั้น จึงน่าจะจัดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด เพื่อถ่ายทอดให้เข้าใจและสร้างความร่วมมือในการตอบตัวชี้วัดด้วย