การจัดการความรู้การเงินพัสดุ มข.(1)

แผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ

                 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความรู้และวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสายคณาจารย์และสายสนับสนุนควบคู่กันไป  ซึ่งเน้นการให้ความรู้และวิธีการไปปฏิบัติจริง   ในที่นี้คงกล่าวเฉพาะกลุ่มงานคลังและพัสดุเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้อง      เริ่มจากบุคลากรกลุ่มนี้หลังจากเข้าฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เช่นจากเล่าวิธีการทำงานดี ๆ แล้วนำสิ่งดีของหน่วยงานอื่นไปประยุกต์ใช้ (หน่วยงานในมหาวิทยาลัยแบ่งเป็นคณะ/หน่วยงาน)การทำงานบางอย่างอย่างเดียวกันแต่มีความเหมือนแต่ขั้นตอนไม่เหมือนกัน    จึงเกิดการ ลปรร.เป็นประจำโดยมีรองอธิการฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็น CKO  

              แผนการจัดการความรู้ KM  : กระบวนการจัดการความรู้ โดยกำหนดเป้าหมาย 1 พัฒนาระบบการจัดซื้อ จัดจ้างและการเบิกจ่ายท่มีประสิทธิภาพ  2. พัฒนาระบบการเงินและบัญชี   กิจกรรมประกอบด้วย

  1. การบ่งชี้ความรู้  การวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนงานด้านการเงินพัสดุ และปัญหาท่เกิดขึ้นในการปฏิบัติในปัจจุบัน
  2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนงานด้านการเงินและบัญชีกระบวนการเบิกจ่ายและระบบจัดเก็บเอกสารท่เกี่ยวข้อง
  3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การพัฒนาฐานความรู้ทางด้านการเงินบัญชี พัสดุ
  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
  5. การเข้าถึงความรู้
  6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  7. การเรียนรู้

              เนื่องจากเป็นองค์กรภาครัฐกฎระเบียบที่นำมารวบรวมค่อนข้างง่ายถ้ารู้แหล่งเพราะมีหลายหน่วยงานของภาครัฐการจัดการระดับหนึ่งแล้ว ส่วนที่เป็นเงินนอกงบประมาณมหาวิทยาลัยได้จัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลบนWebมหาวิทยาลัย     ที่ยากตรงเราต้องมาตรวจดูว่าอะไรที่ใช้บ่อยและสำคัญนำมาจัดการให้ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง(ผู้ใช้บริการทั้งหมด)สามารถเข้าถึง ส่วนระเบียนบางอย่างที่เป็นการใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย กลุ่มมีการนำเสนอเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการและนำมาซึ่งการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

                                                            จรัสศรี  kku.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ได้ความรู้ดีมากครับ