กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหากับการสอนวิทยาศาสตร์     ในโรงเรียนพระยาประเสริฐฯเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุดนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้  การแก้ปัญหาต่างๆโดยผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติอย่างเป็นระบบ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน  ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมหลากหลายทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล  โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากลและท้องถิ่น