กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหากับการสอนวิทยาศาสตร์

pps-sci
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสอนวิทยาศาสตร์
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหากับการสอนวิทยาศาสตร์     ในโรงเรียนพระยาประเสริฐฯเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุดนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้  การแก้ปัญหาต่างๆโดยผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติอย่างเป็นระบบ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน  ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมหลากหลายทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล  โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากลและท้องถิ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้        ทำให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่มีมาจัดระบบและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่   เป็นการพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง   ได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างให้โ    รงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  ขอให้กำลังใจนะ..GotSmiley for FREE! Click Here