การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ         ได้จัดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 หมวด 4 มาตรา 22  กำหนดไว้ว่า  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

โรงเรียนจึงมุ่งเน้น  ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา