การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนพระยาประเสริฐ

pps-hpe
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สุขศึกษาและพลศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ         ได้จัดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 หมวด 4 มาตรา 22  กำหนดไว้ว่า  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

โรงเรียนจึงมุ่งเน้น  ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้        ทำให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่มีมาจัดระบบและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่   เป็นการพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง   ได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างให้โรงเรี    ยนสู่ความเป็นเลิศ  ขอให้กำลังใจนะ..GotSmiley for FREE! Click Here

เขียนเมื่อ 

GotSmiley for FREE! Click HereGotSmiley for FREE! Click HereGotSmiley for FREE! Click HereGotSmiley for FREE! Click Here

แถวตรง   ออกกำลังกายยามเช้า  ที่พปศ.

น.ส.ศศิมา ศุภศิริ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ศิษย์เก่ารุ่นที่1นะค่ะ............ครูสบายดีไหมค่ะ

หนูเป็นเพื่อนปกรณ์ จรัญ ตวงพร ครูจำได้ไหมค่ะ

หนูคิดถึงครูมากนะค่ะ