แบบฝึกซ่อมเสริมอ่านเขียนภาษาไทย : มอบให้คุณครูค่ะ

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

 

 

 

แบบฝึกซ่อมเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

 

  ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมและเสริมนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนภาษาไทยด้านการอ่านและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   โดยได้ทำตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา  ขณะนี้ได้พัฒนาเรื่องภาพและเนื้อห จึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสพท.เชียงใหม่ เขต ๑ และเว็บไซต์ของผู้เขียนเอง ที่นำมาบอกกล่าวแก่คุณครูในบันทึกนี้ เนื่องจากมีคุณครูหลายๆท่านทั่วไทยโทรศัพท์มาสอบถามและอยากเห็นตัวอย่าง/แนวทางในการนำไปใช้  จึงขออนุญาตนำมาฝากค่ะ..

 เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างกิจกรรมในแบบฝึกได้นำเนื้อหาสาระต่างๆในบทเรียนในเรื่องความรู้หลักเกณฑ์ทางภาษาที่เกี่ยวกับรูปและเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การแจกลูกสะกดคำ การผันอักษร และ คำควบกล้ำ ซึ่งนักเรียนมักจะประสบปัญหาในการอ่านและเขียน   เนื่องจากทั้งการอ่านและการเขียนเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนสำหรับเด็กที่หัดอ่านใหม่ๆ   ถ้าเด็กยังไม่มีความพร้อม ครูจะสอนอย่างไรนักเรียนก็อ่านเขียนไม่ได้ เด็กที่มีความเจริญเติบโตด้านร่างกาย ได้แก่ ประสาทหู ประสาทตา มีความเจริญถึงขั้นที่จะฟังหรือเห็นความแตกต่างระหว่างรูปและเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในด้านสมองมีความเข้าใจพอที่จะทำตามคำสั่งง่าย ๆ ได้ เข้าใจเรื่องที่ครูเล่าหรืออ่านให้ฟัง มีความคิดรวบยอดกับสิ่งต่าง ๆ โดยการที่จะมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ได้นั้นก็ต้องอาศัยประสบการณ์ที่กว้างขวางทางสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเด็กเองจะส่งผลให้เด็กมีความพร้อมที่จะอ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากความพร้อมทางด้านต่าง ๆ แล้ว การเรียนรู้ภาษาไทยให้ได้ผลยังจะต้องได้รับการฝึกฝนให้คล่องแคล่ว แม่นยำ จึงจะนำไปใช้ได้ เช่น การฝึก การอ่านคำให้จำรูปคำได้แล้วฝึกแจกลูกสะกดคำ ให้นักเรียนนำหลักเกณฑ์ไปอ่านและเขียนคำอื่น ๆ เป็นต้น ดังนั้นพัฒนาการทางภาษาของเด็กจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมและการฝึกฝนเป็นสำคัญ    

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกฯ (๑)ให้ครูผู้สอนใช้เป็นสื่อหรือเครื่องมือในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้อบกพร่อง ด้านการอ่านและเขียนที่สืบเนื่องมาจากขาดความพร้อมและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้/บทเรียน  (๒)ให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนที่ถูกวิธีตามลำดับขั้นตอนของการฝึกทักษะ คือ ให้เห็นตัวอย่างแล้วทำตามอย่างได้ แล้วจึงฝึกให้ทำเองโดยไม่ต้องดูตัวอย่างและฝึกฝนบ่อยๆ จนคล่องแคล่ว สามารถนำไปใช้ได้  (๓)เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง เช่น การอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกดต่าง ๆ การผันตัวอักษร การแจกลูกสะกดคำ การออกเสียงคำควบกล้ำ เป็นต้น

 

 

ลักษณะกิจกรรมในแบบฝึก

๑.ได้จัดเป็นแบบฝึกหัดแต่ละเรื่องตามเนื้อหา โดยแต่ละแบบฝึกหัดจะมี กิจกรรมประมาณ ๔-๖ กิจกรรม ซึ่งเนื้อหาได้จัดเรียงลำดับตามสาระการเรียนรู้ที่นำเสนอในสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถปรับใช้ได้ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สถานศึกษาจัดขึ้นตามความเหมาะสม

๒.ทุกแบบฝึกหัดได้จัดเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก การฝึกแต่ละ กิจกรรมมีรูปภาพและเพลงประกอบทุกกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและเร้าให้เด็กมีความสนใจที่จะทำแบบฝึกหัดและให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน

๓.ทุกแบบฝึกหัดจะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ ดังต่อไปนี้คือ

 • การร้องเพลงเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนให้น่าสนใจและสนุกสนานโดยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรู้หลักเกณฑ์ทางภาษาที่เป็นเนื้อหา / สาระของแต่ละเรื่อง
 • การเขียนตามรอยและการขีดเส้นใต้คำ เพื่อให้จำรูปคำสระ และชื่อของพยัญชนะได้
 • การทายพยัญชนะจากภาพ เพื่อให้จำรูปและชื่อพยัญชนะได้
 • การโยงเส้นคำและข้อความกับรูปภาพ เพื่อให้รู้ความหมายของคำและข้อความ
 • การประสมคำจากภาพ เพื่อให้จำรูปพยัญชนะได้
 • การแยกส่วนประกอบของคำ เพื่อให้รู้จักหลักเกณฑ์ของการประสมคำ
 • การเติมคำหรือข้อความในช่องว่าง เพื่อให้รู้จักรูปและความหมายของคำและข้อความ
 • การจับคู่คำและความหมาย เพื่อให้รู้จักรูปคำและความหมาย
 • การเขียนคำให้ตรงกับภาพ เพื่อให้จำรูปคำและรู้จักสะกดคำ
 • การทายปริศนาคำทาย เพื่อให้รู้จักคิดด้วยความสนุกสนานเร้าใจ
 • การเรียงคำเป็นประโยค เพื่อให้รู้จักใช้คำในประโยค
 • การแต่งประโยคจากภาพ

 

วิธีใช้แบบฝึกในการสอนซ่อมเสริมทักษะการอ่านและเขียน ภาษาไทย

๑. ใช้สอนเป็นรายบุคคล

เป็นการสอนแบบตัวต่อตัว ตามข้อบกพร่องของแต่ละคน ควรใช้กับห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนที่มี     ข้อบกพร่องในการเรียนเรื่องนั้น ๆ น้อยคน แต่มีลักษณะของปัญหา ต่างกัน ความสำเร็จของการสอน/จัดกิจกรรมวิธีนี้ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงจูงใจและความเอาใจใส่ใกล้ชิดของครู

๒. ใช้สอนเป็นกลุ่มย่อย

ในบางเนื้อหานักเรียนจะมีปัญหาลักษณะเดียวกันหรือเรื่องเดียวกัน ควรให้เรียนรวมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามปัญหา ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันบ้าง หรือแยกฝึกเป็นรายบุคคลบ้าง ครูผู้สอนสามารถสลับการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มได้ตามความเหมาะสม

๓. ให้นักเรียนสอนกันเอง

ครูผู้สอนสามารถใช้แบบฝึกนี้โดยให้นักเรียนเก่งสอนนักเรียนอ่อน ลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน โดยอาจสอนตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มย่อย ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของครู ครูจะต้องทำความเข้าใจให้นักเรียนที่เป็นผู้สอนให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสอน ขั้นตอนการสอน การใช้สื่อ และการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนสอนกันเอง นักเรียนจะสื่อความหมายเข้าใจกันได้ง่ายกว่าที่ครูสื่อกับนักเรียนเพราะเป็นเด็กด้วยกันนอกจากจะทำให้นักเรียนที่เรียนอ่อนเรียนดีขึ้นแล้ว นักเรียนที่เป็นผู้สอนยังได้ทบทวนความรู้และทักษะของตนเองให้ดีขึ้นไปด้วย ข้อควรระวังคือ พฤติกรรมการสอนของนักเรียนเก่งอาจสร้างปมด้อยให้นักเรียนอ่อน ครูจึงควรหาวิธีแนะนำให้เข้าใจ ใช้คำพูดไม่กระทบกระเทือนจิตใจ และให้กำลังใจเพื่อนผู้เรียนอ่อนอยู่เสมอ

 

รายละเอียดเนื้อหา เล่ม ๑    (๑๕๖ หน้า)

แบบฝึกหัดที่ ๑ คำที่ใช้สระอาและพยัญชนะ ต ถ ฟ ม ร

แบบฝึกหัดที่ ๒ คำที่ใช้สระอูและพยัญชนะ ก ด ข ห น ว ด

แบบฝึกหัดที่ ๓ คำที่ใช้สระอี สระใอ(ไม้ม้วน) และพยัญชนะ ช บ อ

แบบฝึกหัดที่ ๔ คำที่ใช้สระโอ สระไอ(ไม้มลาย)และพยัญชนะ จ ป พ

แบบฝึกหัดที่ ๕ คำที่ใช้สระอุ สระอำ

แบบฝึกหัดที่ ๖ คำที่ใช้สระอะ

แบบฝึกหัดที่ ๗ คำที่ใช้สระอิ สระเอ

แบบฝึกหัดที่ ๘ คำที่ใช้สระอัว สระออ

แบบฝึกหัดที่ ๙ คำที่ใช้สระเอา สระเออ

แบบฝึกหัดที่ ๑๐ คำที่ใช้สระอือ

แบบฝึกหัดที่ ๑๑ คำที่ใช้สระแอะ และผันวรรณยุกต์อักษรสูง

แบบฝึกหัดที่ ๑๒ คำที่ประสมด้วยสระเออะ

แบบฝึกหัดที่ ๑๓ คำที่ประสมด้วยสระเอือ สระเอะ

แบบฝึกหัดที่ ๑๔ คำที่ประสมด้วยสระเอีย สระโอะ

แบบฝึกหัดที่ ๑๕ คำที่ประสมด้วยสระเอาะ

 

รายละเอียดเนื้อหา เล่ม ๒ (๑๐๐ หน้า)

แบบฝึกหัดที่ ๑ อ่าน เขียนคำที่มี ง สะกด

แบบฝึกหัดที่ ๒ อ่าน เขียนคำที่มี ย สะกด

แบบฝึกหัดที่ ๓ อ่าน เขียนคำที่มี ว สะกด

แบบฝึกหัดที่ ๔ อ่าน เขียนคำที่มี ก สะกด

แบบฝึกหัดที่ ๕ อ่าน เขียนคำที่สะกดด้วยแม่กด

แบบฝึกหัดที่ ๖ อ่าน เขียนคำที่สะกดด้วยแม่กบ

แบบฝึกหัดที่ ๗ อ่าน เขียนคำที่สระเปลี่ยนรูปและลดรูป

แบบฝึกหัดที่ ๘ ทบทวนการใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และตัวสะกด

คู่มือครูแนวการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน

เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  

อีกนิดค่ะ..ในการใช้แบบฝึกซ่อมเสริมฯ

ระหว่างสอน/จัดกิจกรรม

๑. ควรให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติและคิดค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ครูเป็นผู้คอยกระตุ้นให้คิดและชี้แนะวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเท่านั้น เพราะการใช้แบบฝึกที่นักเรียนค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง 

 ๒.ครูผู้สอนควรให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนซ่อมเสริม โดยไม่รู้สึกว่าเกิดปมด้อย ควรมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อทราบความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล ควรบันทึกผลการทดสอบไว้ในสมุดบันทึกการสอนซ่อมเสริม แสดงความก้าวหน้าทางการเรียนและข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างละเอียด

๓.ครูผู้สอนควรนำหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ นักเรียน เช่น การเสริมแรง ให้กำลังใจ ชมเชย กระตุ้นยั่วยุ ชี้แนะให้นักเรียนเกิดความรู้สึกประสบความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลว พร้อมทั้งระลึกเสมอว่านักเรียนต้องการความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด นักเรียนบางคนควรแทรกทักษะพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ เช่น การเล่นเกม ให้อวัยวะเคลื่อนไหว การฝึกกวาดสายตา เช่น ฝึกสมาธิก่อนอ่านหนังสือ เป็นต้น  

หลังสอน/จัดกิจกรรม

ควรให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าของตนเองว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยไม่นำไปเปรียบเทียบกับคนอื่น บันทึกผลการเรียนการสอนซ่อมเสริม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป และควรรายงานให้ ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครองและผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อการร่วมมือกันแก้ไขต่อไป    

 

             ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ http://202.129.34.53/smschool/smallweb/index.html 

  และหากคุณครูท่านใดต้องการต่อยอดอีก แวะมาคุยได้อีกนะคะ..ยินดีๆค่ะ

 

 

สื่อการเรียนการสอน/งานวิจัย

 

 

 

แบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์

 

 

 

แบบฝึกการอ่าน-เขียนภาษาไทย

 

 

 

ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบบูรณาการ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเพื่อใจเพื่อนครูความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
anun
IP: xxx.6.137.250
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแบบฝึกหัดด้วยครับ  [email protected] ขอบคุณครับ

สุพรรณา พันธุ์รอด
IP: xxx.207.9.216
เขียนเมื่อ 

ลองดาวด์โหลดหลายครั้งแต่ไม่ได้ค่ะ กรุณาส่งให้ทางเมล์ [email protected] ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

กัลยรัตน์
IP: xxx.206.223.112
เขียนเมื่อ 

โหลดไม่ได้ ช่วยส่งทางเมลล์ได้ไม๊ค่ะ ทั้งภาษาไทย และคณิตศาสตร์ค่ะ ขอบคุณค่ะ

กัลยรัตน์
IP: xxx.206.223.112
เขียนเมื่อ 

เมลล์ [email protected] ขอบคุณค่ะ

แสงทอง
IP: xxx.205.147.164
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกค่ะไปสอนเด็กที่อ่านไม่ได้คะ  แต่โหลดไม่ได้ ช่วยส่งไฟล์ให้หน่อยนะคะ  [email protected]  ขอบคุณมากคะ

CHOOSRI KAEWPRANG
IP: xxx.53.120.196
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกไปสอนเด็ก แต่โหลดไม่ได้ ช่วยส่งไฟล์ให้หน่อยนะคะ [email protected] ขอบคุณมากค่ะ

Phanuwat
IP: xxx.4.22.230
เขียนเมื่อ 

อยากได้เพื่อนำไปแก้ปัญหาการอ่านนักเรียนแต่โหลดไม่ได้คับ ช่วยส่งไฟล์ทาง [email protected] ขอขอบพระคุณมากครับ

Nutteera
IP: xxx.77.236.191
เขียนเมื่อ 

ท่านศน.คะ รบกวนช่วยส่งให้ทางเมล์ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ  [email protected]


เจ
IP: xxx.207.75.188
เขียนเมื่อ 

สวัสดีทางดิฉันมีความสนใจแบบฝึกแต่ไม่สามารถโหลดได้ช่วยส่งมาทางอีเมล. [email protected] นะค่ะ

พี่พลอยน้องภีม
IP: xxx.48.137.193
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะต้องการแบบฝึกหัดภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อให้ลูกสาวและลูกชาย ป.3 ป.1 ทางเมล [email protected]  กราบขอบพระคุณค่ะ

ครูเกษียณ
IP: xxx.88.251.26
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ศน.อ้วน   บังเอิญแวะผ่านมาเห็น น่าจะดีมาก    จะไปหาซื้อมาไว้เป็นคัมภีร์ติดบ้าน ไม่ทราบร้านนายอินทร์จะมีการวางขายหรือเปล่า หรือจะส่งเงินผ่านบ/ช ของท่าน ศน.เลยจะได้ไหมเอาทั้งแบบฝึกไทย-และแบบฝึกคณิต ด้วย โทร 089-690-7318  ใคร่ขอตัวอย่างด่วนก่อนเลย ต้องการแบบฝึกหัดภาษาไทยและคณิตศาสตร์  [email protected]  เพื่อให้หลานที่อ่านหน้งสือไม่ออกครับ   ขอบคุณครับ  ......

สวัสดีคะ ท่านศน.อ้วน

  หนูพยายามโหลดแบบฝึกทั้งแบบฝึกการอ่าและเขียนภาษาไทย  และแบบฝึกคณิตศาตร์  แต่ไม่สามารถโหลดได้

รบกวนท่านส่งผ่านทางอีเมล์ให้หนูด้วยนะคะ

แบบฝึกหัดน่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กที่โรงเรียนของหนูได้เป็นอย่างดีและเป็นประโยชน๋อย่างยิ่งกับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่านการเขียนและคำนวน 

ขอบพระคุณอย่างสูงคะ

อภิชาติ บางศิริ
IP: xxx.42.95.22
เขียนเมื่อ 

พยายามโหลดแบบฝึกทั้งแบบฝึกการอ่าและเขียนภาษาไทย  และแบบฝึกคณิตศาตร์  แต่ไม่สามารถโหลดได้เลยครับลองหลายครั้งแล้วอยากเอาไปให้เด็กที่ด้อยโอกาสได้ใช้กัน ไงรบกวนช่วยส่งให้ด้วยนะครับ 

ส่งมาเมลล์นี้เลยครับ  [email protected]    ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ  

นายศิวเดช พิทักษ์วงศ์วิทยา
IP: xxx.88.251.26
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านศน.อ้วน

      ผมได้ทดลองดาวน์โหลด แล้วแต่ ERROR ตลอดเลยครับ  ใคร่ขอแบบฝึกทั้งแบบฝึกการอ่าน-เขียนภาษาไทย  และแบบฝึกคณิตศาตร์ด้วยครับ ที่ผมเคยโทรคุยกับท่าน ศน. ๒ อาทิตย์ก่อนครับ

เขียนเมื่อ 

ศน.อ้วนคะ โหลดไม่ได้ค่ะ ขอความกรุณาส่งทางอีเมลได้ไหมคะ ขอบพระคุณค่ะ

ครูเอ๋
IP: xxx.49.243.52
เขียนเมื่อ 

เข้าไปที่เว็บ สพฟ.1 เชียงใหม่-กลุ่มนิเทศ แล้วก็ไม่เจออะไรเลยค่ะ ส่วนที่ไฟล์ลิ้งใต้ภาพตัวอย่างหนังสือก็โหลดไม่ได้ค่ะ รบกวนส่งทางเมล์ด้วยค่ะ เพราะเด็ก ป.1 อ่านไม่ออกเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ครูเอ๋
IP: xxx.49.243.52
เขียนเมื่อ 

ขอไฟล์ด้วยค่ะ. ลืมแจ้งเมล์ [email protected]  ขอบคุณค่ะ

ครูโม่ง
IP: xxx.53.247.190
เขียนเมื่อ 

ดาวน์โหลดไม่ได้คะ ขอความกรุณาส่งมาทางเมล ได้ไหมคะ [email protected] จะได้นำไปใช้กับนักเรียน ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

นางกัญญาณัฐ ชุมภูศรี
IP: xxx.93.152.153
เขียนเมื่อ 

โหลดแบบฝึกไม่ได้ช่วยส่งทางเมลได้ไหมคะ

นางกัญญาณัฐ ชุมภูศรี
IP: xxx.93.152.153
เขียนเมื่อ 

ช่วยส่งแบบฝึกทางเมล[email protected]

ปรีดาพร
IP: xxx.93.137.168
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกหัดภาษาไทยของท่าน แต่โหลดไม่ได้ ขอความกรุณาส่ง mail มาที่ [email protected] ขอบคุณมากคะ

ครูสุ
IP: xxx.0.105.216
เขียนเมื่อ 

รบกวนท่านส่งหนังสือ2 เล่มนั้นทางอีเมล์ได้มั้ยค่ะ ([email protected]) ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

benya
IP: xxx.6.52.5
เขียนเมื่อ 

อยากได้เพื่อนำไปแก้ปัญหาการอ่านนักเรียนแต่โหลดไม่ได้ค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยส่งไฟล์ทาง [email protected] ขอขอบพระคุณมากค่ะ

ศศิวิมล
IP: xxx.52.114.13
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ศน.วัชราภรณ์  วัตรสุข  หนูเข้าไปดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยแล้ว  ดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะ หนูเห็นเนื้อหาที่ศน.ลงไว้ อยากนำไปสอนให้กับนักเรียนค่ะ  

 

ครู ป.1
IP: xxx.93.137.136
เขียนเมื่อ 

โหลดข้อมูลไม่ได้เลยครับ ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งทางเมล์หน่อยนะครับ [email protected] ให้หน่อยนะครับ เพราะเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนมากมายเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

สวัสดีค่ะ ดิฉันกำลังเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กLDฝึกหัด มีความสนใจในแบบเรียนของท่าน แต่โหลดไม่ได้รบกวนส่งเอกสารมาที่ [email protected]  

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

วันเพ็ญค่ะ
IP: xxx.1.246.226
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกค่ะไปสอนเด็กที่อ่านไม่ได้คะ  แต่โหลดไม่ได้ ช่วยส่งไฟล์ให้หน่อยนะคะ  ขอบคุณมากค่ะ 

จะนำไปใช้กับเด็กชาวเขาเผ่าม้งคะ  ขอความอนุเคราะห์จาก ศน.อ้วน ด้วยนะคะ  โหลดหลายครั้งแล้วคะแต่โหลดไม่ได้

ขอทั้งคณิตและภาษาไทยนะคะ  ขอบคุณมาก ๆ  ค่ะ

 

น้ำทิพย์
IP: xxx.48.174.95
เขียนเมื่อ 

ดิฉันสนใจและต้องการแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ที่ท่าน ศน.วัชราภรณ์ ได้ทำไว้ค่ะ เพื่อที่จะนำไปให้เด็กนักเรียนได้ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกคิด  แต่ดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้ ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปนัก ขอความกรุณาส่งไฟล์แบบฝึกดังกล่าว มาที่อีเมลล์ [email protected] หน่อยนะคะ กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

มะลิ
IP: xxx.29.176.168
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ศน. อ้วน

โรงเรียนของหนูมีเด็กอ่านภาษาไทยไม่ได้หลายคน

หนูจึงอยากได้แบบฝึกภาษาไทย ป.1 แต่โหลดไม่ได้

รบกวน ศน.ส่งอีเมลล์ให้หน่อยได้ไหมคะ

ที่ [email protected] หรือ [email protected]

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

 

รัชดากรณ์ หอมจันทร์
IP: xxx.51.207.110
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะได้เข้ามาดูแบบฝึกแล้วหนังสือดีมากแต่โหลดไม่ได้  เป็นครูสอนชั้น ป.1  อยากได้แบบฝึกหัดภาษาไทยและคณิตศาสตร์ช่วยส่งไฟล์ให้หน่อยนะคะ  [email protected]  ขอบคุณค่ะ

อัจจิมา
IP: xxx.93.177.160
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  อยากได้ไฟล์แบบฝึกซ่อมเสริมภาษาไทย และแบบฝึกคณิตนะคะ  โหลดไฟล์ไม่ได้  รบกวนส่งให้หน่อยนะคะ [email protected]  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

ครูตุ่น
IP: xxx.1.132.223
เขียนเมื่อ 

หนูอยากขอแบบฝึกทักษะเพื่อไปพัฒนานักเรียนด้านการอ่านและทักษะคณิตศาสตร์ค่ะ  เพราะในชั้นป.๔ ที่หนูสอน มีเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยค่ะ แต่โหลดไม่ได้ รบกวนขอทางเมล์ด้วยนะคะ

 

ิิ้ิเด
IP: xxx.93.162.43
เขียนเมื่อ 

555555555555555555555555555555555555555555555555555555

555555555555555555555555555555555555555555555555555555

 

ครูไก่
IP: xxx.5.63.186
เขียนเมื่อ 

ไม่สามารถโหลดได้ค่ะ ต้องการนำไปสอนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ค่ะ  รบกวนส่งมาให้ที่ [email protected]  ขอบพระคุณมากค่ะ

ครูต้อย ภิญญตา
IP: xxx.1.224.57
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านศน.คนเก่ง / ใจดี พอดีตอนนี้กำลังสอนซ่อมเสริมเด็กป.3 / ป.6 ตามโครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ของท่ารมว.จาตุรนต์ ค่ะ ขอความกรุณาท่านศน.ส่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ [email protected]  ครูนครพนมค่ะ

ครูยโสธร
IP: xxx.42.85.200
เขียนเมื่อ 

โหลดไม่ได้เลยคะ  รบกวนให้อาจารย์ส่งมาตามเมลได้ไหมคะ  อยากจะได้มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคะ  ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ  E-Mail : [email protected]

คีน
IP: xxx.89.145.46
เขียนเมื่อ 

เปิดไม่ได้เหมือนกันครับ ถ้าเป็นไปได้ รบกวนส่งให้ที่ อีเมลล์ [email protected] ด้วยครับ ขอบคุณครับ

ธีรวรรณ มะโนกิจ
IP: xxx.121.197.67
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านศน. ดิฉันมีความสนใจแบบฝึกมากค่ะแต่ไม่สามารถดาวด์โหลดได้ อยากได้ไปสอนนักเรียนที่อ่านไม่ได้ ขอความกรุณาท่านศน.ช่วยส่งไพล์ทางอีเมล์ [email protected] ด้วนนะคะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ

สุวรรณา อุปการ
IP: xxx.49.213.203
เขียนเมื่อ 

สวัสดีดิฉันมีความสนใจแบบฝึกแต่ไม่สามารถโหลดได้ช่วยส่งมาทางอีเมล. [email protected],com นะค่ะ

ดีคับ ต้องการแบบฝึก ภาษาไทยและคณิตศาสตร์คับ ป.3 ช่วยส่งทางเมลหน่อยคับ ที่ [email protected] ขอบคุณคับ
IP: xxx.20.214.66
เขียนเมื่อ 

n

ครูใหม่
IP: xxx.26.6.70
เขียนเมื่อ 

นักเรียนที่รร.มีปัญหาในการอ่าน เลยจะขอรบกวนขอแบบฝึกแต่โหลดไม่ได้เลยค่ะ รบกวนส่งมาเป็นวิทยาทานที่ [email protected]  จะเป็นพระคุณกับเด็กๆ อีกมากเลยค่ะ  ขอบพระคุณค่ะ

ศุภลักษณ์ ตาคำ
IP: xxx.172.211.105
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะต้องการแบบฝึกไปสอนนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ แต่โหลดไม่ได้ค่ะ ขอความกรุณาส่งแบบฝึกมาให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

ครูอ้อมแม่ฮ่องสอน
IP: xxx.172.211.105
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านศน. หนูเป็นครูสอนชั้น ป.2 มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านของนักเรียน   แต่โหลดไม่ได้ค่ะ ช่วยส่งไฟล์ทาง [email protected] ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

maitreevongpukdee
IP: xxx.93.140.104
เขียนเมื่อ 

โหลดแบบฝึกการอ่าน-เขยนภาษาไทย ป.1-3 ไม่ได้ กรุณาส่งทาง mail ให้ด้วย จะขอบพระคุณยิ่งจ๊ะ

อรุณี
IP: xxx.2.231.2
เขียนเมื่อ 

โหลดไม่ได้ค่ะรบกวนส่งให้ทางเมลล์ [email protected] ขอบคุณค่ะ

ธงชัย
IP: xxx.48.71.91
เขียนเมื่อ 

โหลดไม่ได้ครับ ส่งให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

[email protected]

ศรีนคร
IP: xxx.77.240.69
เขียนเมื่อ 

อยากได้เพื่อนำไปแก้ปัญหาการอ่านนักเรียนแต่โหลดไม่ได้คับ ช่วยส่งไฟล์ทาง [email protected] ขอขอบพระคุณมากครับ

cynthia
IP: xxx.121.106.152
เขียนเมื่อ 

ท่านศน.ค่ะ ดิฉันสนใจชุดแบบฝึกเพื่อนำไปใช้กับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและเขียน พยายามโหลดเอกสารหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ รบกวนส่งทางอีเมลล์นี้ [email protected] ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ :)

สุทธิศักดิ์
IP: xxx.77.236.205
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

ครูธีรยา
IP: xxx.96.48.45
เขียนเมื่อ 

อยากได้เพื่อนำไปแก้ปัญหาการอ่านนักเรียนแต่โหลดไม่ได้ค่ะ ช่วยส่งไฟล์ทาง [email protected] ขอขอบพระคุณมากค่ะ

ทัศนีย์
IP: xxx.230.152.164
เขียนเมื่อ 

โหลดไม่ได้ค่ะ รบกวนส่งเข้าเมล์ให้ได้ไหมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

สุรีพร คุณโกทา
IP: xxx.55.213.51
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน ศน. พอดีตอนนี้สอนนักเรียนป2อยู่ค่ะ อยากได้แบบฝึกภาษาไทยมากเลยค่ะ กรุณาส่งให้ทางอีเมล์ด้วยนะคะ [email protected] ขอบพระคุณมากนะคะ

ฮ่องลินห์
IP: xxx.53.230.157
เขียนเมื่อ 

ผมดาวโหลดหลายครั้งแต่ไม่ได้ครับ กรุณาส่งให้ผมทาง email: ้[email protected] 

ขอขอบพระคุณอย่างมากครับ

ครูน้อยๆ
IP: xxx.77.206.205
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างการายงานผลการสอนซ่อมเสริมนักเรียนอ่านไม่ออก ป.3 ค่ะ  ต้องรายงานเขตด่วน แต่เพิ่งมาสอนชั้นประถม  1  เดือนค่ะ  [email protected] ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

อยากได้แบบฝึกเพื่อนำไปพัฒนาเด็กที่อ่านไม่คล่อง รบกวนท่านศน.ส่งให้ทางอีเมลล์ หน่อยนะคะ

[email protected]

สุพรรณิกา
IP: xxx.5.134.75
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจค่ะ แต่ดาวน์โหลดไม่ได้ รบกวนด้วยนะคะ [email protected]

นักศึกษาฝึกสอน
IP: xxx.52.95.147
เขียนเมื่อ 

สนใจแบบฝึกค่ะ รบกวนส่งไฟล์ให้ด้วยนะคะ
[email protected]

กัลยา
IP: xxx.24.153.207
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ตอนนี้ต้องการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก แต่ดาวโหลดไฟล์ไม่ได้ รบกวนส่งไฟล์ให้ด้วยนะคะ [email protected]

กิตติยา
IP: xxx.230.165.121
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะขณะนี้ต้องการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่อง แต่ดาวโหลดไฟล์ไม่ได้ รบกวนส่งไฟล์มาให้ด้วยนะค่ะ

[email protected]<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ขอบคุณค่ะ

มิลันตี
IP: xxx.93.193.240
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน ศน. แบบฝึกน่าสนใจมากค่ะ แต่ดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะ ขอความกรุณาส่งอีเมลได้ไหมคะ ขอบพนะคุณล่วงหน้าค่ะ [email protected]

นพรัตน์
IP: xxx.205.243.22
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกของท่านน่าสนใจมาก คงเป็นประโยชน์แก่นักเรียนอย่างมหาศาล แต่ดาวน์โหลดไม่ได้ ขอความกรุณาส่งทางอีเมลได้ไหมคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

มีนา
IP: xxx.46.139.164
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกของอาจารย์ค่ะ รบกวนส่ง เมล์ [email protected] นะคะ ขอบ

นายสมมารถ จีนเขตร์การ
IP: xxx.155.34.19
เขียนเมื่อ 

รบการท่านส่งให้หน่อยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน

ทัศนีย์ ทนดี
IP: xxx.2.175.185
เขียนเมื่อ 

ศน.ค่ะ โหลดไม่ได้เลยค่ะ พอดีหนูสอน ป.2 และหนูก็ไม่ได้จบเอกภาษาไทยด้วยค่ะ นร.หนูอ่านหนังสือ ไม่ได้เลยค่ะ หนูหาหนังสือมาเสริม และหนูมาพบเนื้อหาของ ศน.แล้ว สนใจมากค่ะ แต่หนูโหลดไม่ได้เลยค่ะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ประมวล สนั่นพานิชกุล
IP: xxx.25.89.180
เขียนเมื่อ 

อยากได้ไฟล์ไปใช้สอนฝึกหัดให้คนงานพม่า ขอรบกวนจัดส่งให้หน่อยครับ

ขอบคุณล่วงหน้า

พัชราภรณ์
IP: xxx.29.179.148
เขียนเมื่อ 

ท่านศน.คะ ดิฉันอยากได้แบบฝึกไปสอนเด็ก LD แบบฝึกของท่านน่าสนใจมากคงจะเป็นประโยชน์กับเด็กอย่างมาก แต่โหลดไฟล์ไม่ได้ ถ้าท่านยังมีไฟล์แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนอยู่ รบกวนท่านส่งให้ดิฉัน ตามเมลนี้ [email protected] ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ปวีณา
IP: xxx.29.178.34
เขียนเมื่อ 

ท่านศน.คะ ดิฉันขอความกรุณาท่านส่งแบบฝึกให้เป็นวิทยาทานแก่ดิฉันด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ศรีประภา
IP: xxx.109.121.7
เขียนเมื่อ 

ท่าน ศน.คะ ดิฉันก็อยากได้ แบบฝึกซ่อมเสริมทักษะการอ่านและเขียน ภาษาไทย ป.1 - 3 เล่ม 1 และ 2 ค่ะจะนำไปใช้สอนซ่อมเสริม นักเรียน ป.1 หลังเลิกเรียน ค่ะ รบกวนส่งทาง เมล์ ด้วยค่ะ [email protected]

เพ็ชรา พรมตวง
IP: xxx.51.133.32
เขียนเมื่อ 
 1. ที่โรงเรียนมีนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านและเขียนภาษาไทยจำนวน19 คน อยากขอความกรุณาจัดส่งแบบฝึกดังกล่าวมาทางe-mail ได้ไหมคะ เพราะเอกสารไม่สามารถโหลดได้ค่ะ
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาส่งมาทางอีเมลล์นี้นะคะ [email protected] เพราะโหลดไม่ได้ ขอบพระคุณมากคะ

KRU Min
IP: xxx.93.183.75
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาส่งแบบฝึกให้หน่อยค่ะ ศน นักเรียน รร.หนูอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้หลายคนเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ


กราบเรียน ท่าน ศน.

ดิฉัน เป็นครูสอนชั้น ป.1-ป.2 มีพบปัญหาเกี่ยวกับการอ่านของนักเรียน

แต่โหลดไม่ได้ค่ะ ช่วยส่งไฟล์ทาง

[email protected]

ขอพระขอบคุณท่าน ศน. ไว้ล่วงหน้าด้วยค่ะ

ณิชารัศมิ์
IP: xxx.0.208.88
เขียนเมื่อ 

ดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้ค่ะรบกวนส่งไฟล์ทางe-mail ได้ไหมค่ะ ต้องการไฟล์ของอาจารย์มาสอนเด็กอ่อนค่ะ

[email protected]

ขอขอบพระคุณมากค่ะ

วสุกาญจน์ แซ่จันทร์
IP: xxx.172.201.137
เขียนเมื่อ 

down load ไม่ได้ค่ะ ขอความกรุณาส่งทาง mail นะคะ

นภสร อุดปิน
IP: xxx.55.216.167
เขียนเมื่อ 

หนูคิดว่าเนื้อหานี้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นอย่างมาก ขอความกรุณาส่งมาทางอีเมลล์ให้หน่อยนะค่ะ หนูจะนำไปสอนนักเรียนค่ะ

เยาวลักษณ์
IP: xxx.77.230.215
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาส่งมาทางอีเมลล์นี้นะคะ ื[email protected] เพราะโหลดไม่ได้ ขอบพระคุณมากคะ...

อุษา
IP: xxx.7.248.64
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านศน.

ดิฉัน ดาวน์โหลดไม่ได้เหมือนกันค่ะ ขอความกรุณาด้วยนะคะ อยากฝึกลูกชายให้เป็นคนรักการเขียนค่ะ กรุณา ส่งตาม email นี้นะคะ [email protected] ขอบคุณมากค่ะ

ท่าน ศน.คะ อยากได้ไฟล์มาสอนเด็ก ป.3 ที่อ่านไม่ออกค่ะ ดิฉันเพิ่งได้มาสอน ป.3 ค่ะ แต่โหลดไฟลฺ์ไม่ได้ ขอความกรุณาท่านได้ส่งมาให้ทางเมล์ได้ไหมคะ จะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
IP: xxx.25.252.170
เขียนเมื่อ 

รษิกา

ชาลีรัตน์
IP: xxx.4.246.230
เขียนเมื่อ 

รบกวนขออนุเคราะห์ส่งไฟล์มาให้ทางเมลด้วยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ


นุชนี ทาตระกูล
IP: xxx.55.201.165
เขียนเมื่อ 

ท่าน ศน.คะ อยากได้ไฟล์มาสอนเด็ก ป.3 ที่อ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ค่ะ แต่โหลดไฟลฺ์ไม่ได้ ขอความกรุณาท่านได้ส่งมาให้ทางเมล์ได้ไหมคะ จะขอบพระคุณมากเลยค่ะ

นางกรรณิการ์ ทัศวงษา
IP: xxx.0.210.107
เขียนเมื่อ 

โหลดไม่ได้ค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยค่ะ

ศิรประภา พลวิลัย
IP: xxx.230.141.171
เขียนเมื่อ 

โหลดไม่ได้เลยค่ะขอfileด้วยค่ะขอความอนุเคราะห์ด้วยนะคะเพราะสอนป.๑เด็กเรียนรู้ช้ามากส่งfileทางเมลล์ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


ทิวานันท์ กาศเจริญ
IP: xxx.46.75.193
เขียนเมื่อ 

โหลดไม่ได้ค่ะท่านศน. ขอไฟล์ทางเมล์นะคะ กราบขอบพระคุณค่า

ศน.อ้วน
IP: xxx.29.215.213
เขียนเมื่อ 

ชี้แจง เรื่องแบบฝึกค่ะ
ไปโหลดที่นี่นะคะ
แต่เป็นสื่อที่คิดและมอบคุณครูหลายปีแล้ววววค่ะ
เดี๋ยวนี้มีคนคิดทำใหม่เยอะแล้ว ลอกเลือกดูหลายๆเว็บนะคะ
https://sites.google.com/site/supervisorcm9/sux-ca...

เขียนเมื่อ 

โหลดไม่ได้ครับ ขอความกรุณาส่งไฟด์ที่ [email protected]

รังสรรค์๋ สุทารัมย์ ผอ.ร.ร.โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง สพป.มุกดาหาร

ศน.อ้วน
IP: xxx.29.215.213
เขียนเมื่อ 

ชี้แจง เรื่องแบบฝึกค่ะ
ไปโหลดที่นี่นะคะ
แต่เป็นสื่อที่คิดและมอบคุณครูหลายปีแล้ววววค่ะ
เดี๋ยวนี้มีคนคิดทำใหม่เยอะแล้ว ลอกเลือกดูหลายๆเว็บนะคะ
โหลดที่นี่ได้ค่ะ

https://sites.google.com/site/supervisorcm9/sux-ca...

ชไมพร เครือคำ
IP: xxx.205.164.171
เขียนเมื่อ 

โหลดไม่ได้เหมือนกันค่ะรบกวนด้วยนะคะ [email protected]

กรรณิการ์
IP: xxx.46.198.146
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกการอ่านเขียนภาษาไทยค่ะ หนูโหลดไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

สุทธิวรรณ แก้วตา
IP: xxx.51.179.235
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกหัดภาษาไทยของท่าน แต่โหลดไม่ได้ ขอความกรุณาส่ง mail มาที่ [email protected] ขอบคุณมากคะ


วารุณี
IP: xxx.25.227.60
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆนะคะ

จิตรัตดา
IP: xxx.1.159.149
เขียนเมื่อ 

โหลดไม่ได้ค่ะ รบกวนส่งที่ e-mail : [email protected] ขอบคุณมากค่ะ

พิสมัย ธุระวร
IP: xxx.229.110.247
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพอดีโหลดไฟล์แล้วไม่ได้อยากไปสอนเด็ดน.รชาวเขาที่ไม่ได้ภาษาไทยรบกวนช่วยส่งมาทางเมล์ได้ใหมคะ[email protected]ค่ะขอบคุณค่ะ

ครูสานลม
IP: xxx.158.165.155
เขียนเมื่อ 

ลิงก์: ความเห็น

สวัสดีค่ะ ดิฉันกำลังเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กLDฝึกหัด มีความสนใจในแบบเรียนของท่าน แต่โหลดไม่ได้รบกวนส่งเอกสารมาที่ [email protected]

จันยนิษฐ์ นุกูลศิริวัฒนา
IP: xxx.158.167.91
เขียนเมื่อ 

ปีนี้ได้สอนเด็กบกพร่องจำนวนมากค่ะ รบกวนขอไฟล์สอนซ่อมเสริมและอื่นๆที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

ปิยรัตน์
IP: xxx.68.107.163
เขียนเมื่อ 

โหลดไม่ได้ค่ะ ขอความกรุณาส่งไฟล์ให้ทาง เมลล์ได้มั๊ยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
pasadee
IP: xxx.68.106.44
เขียนเมื่อ 

อยากได้เพื่อนำไปแก้ปัญหาการอ่านนักเรียนแต่โหลดไม่ได้คjt ช่วยส่งไฟล์ทาง [email protected] ด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

โหลดไม่ได้ค่ะ รบกวนส่งไฟล์ [email protected] ด้วยค่ะ

[email protected]
IP: xxx.174.7.53
เขียนเมื่อ 

อยากได้เพื่อนำไปแก้ปัญหาการอ่านนักเรียนแต่โหลดไม่ได้คjt ช่วยส่งไฟล์ทาง [email protected] ด้วยค่ะ

[email protected]
IP: xxx.90.31.226
เขียนเมื่อ 

โหลดไม่ได้ค่ะ รบกวนส่งทางเมลล์ให้หน่อยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

[email protected]
IP: xxx.55.69.121
เขียนเมื่อ 

ดาวน์โหลดไม่ได้คะท่าน ถ้าจะกรุณา ส่งเมล์ให้หูหน่อยคะ [email protected]

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น