ร่าง ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา

ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา

ปฏิบัติการที่ดี

ให้บริการคำปรึกษาและประสานงานแก่นิสิต คณาจารย์ด้านการลงทะเบียน ระเบียบการศึกษา หลักสูตร ตารางการเรียนการสอน / การฝึกปฏิบัติ / การฝึกงานของนิสิตอย่างถูกต้อง ให้บริการการติดตามและประเมินหลักสูตร การสอน และผลการเรียนนิสิต ร่วมกับภาควิชา สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

เกณฑ์การตัดสิน


(1) มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้ได้รับทราบทันเวลา
(2) มี (1) + มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร การสอน และผลการเรียนนิสิตร่วมกับภาควิชาอย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลาที่กำหนด
(3) มี (2) + มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือข้อร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับบริการ 
(4) มี (3) + มีการประเมินผลงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
 (5) นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  คุณกาญดา  คันศร
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : คุณนิตยา  รอดเครือวัลย์     เบอร์โทรภายใน : 6233
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : -       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :           เป้าหมายปีต่อไป :


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1.มีการประสานงานกับภาควิชาในการจัดทำตารางสอน โครงการฝึกงาน ได้ทันเวลา
2.มีการประเมินหลักสูตร โดยนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และมีการติดตามผลการเรียนของนิสิตเข้าประชุมในก.ค.
3.มีเอกสารสำหรับบริการนิสิต อาจารย์ วางไว้ด้านหน้าห้องปบริการการศึกษา และมีแบบฟอร์มงานบริการการศึกษาต่าง ๆ ใน  web site เพื่อให้นิสิตสามารถใช้งานได
4.มีการประเมินการทำงานและจัดทำวิจัยสถาบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้
5.จากผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการ ของงานบริการการศึกษา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก
 

TOWS Analysis :
ปัจจัยคุกคาม :  ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ต้องรอจากมหาวิทยาลัย และคณะอื่นๆ ที่
                         จัดการเรียนการสอนให้  ทำให้การทำงานค่อนข้างมีปัญหา
โอกาส :  -
จุดอ่อน : แต่ละภาคการศึกษา และแต่ละปีการศึกษา มีการประเมินมาก ทำให้ไม่สามารถทำวิจัยสถาบันได้ครบ เพราะมีกำลังคนและเวลาที่จำกัด
จุดแข็ง : คณะมีโครงการประเมินคุณภาพงานด้านการเรียนการสอนของคณะ ทำให้ได้ผลประเมินด้านการเรียนการสอนทันต่อเวลา

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
การทำวิจัยสถาบันอย่างน้อย 1 เรื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-อนุวัทย์ความเห็น (0)