ร่าง ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ

ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ

ปฏิบัติการที่ดี

มีขั้นตอนในการรับ-ส่ง หนังสือราชการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา สามารถติดตามงานได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเอกสารถึงจุดสิ้นสุด มีระบบจัดเก็บเอกสารที่สามารถสืบค้นได้รวดเร็ว และถูกต้อง ไม่มีการสูญหายของหนังสือในรอบปีงบประมาณ การให้บริการเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

เกณฑ์การตัดสิน


(6)  มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
(7)  มี (1) + มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
(8)  มี (2) + มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
(9)  มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
(10)  มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  คุณชรินทร์  ร่วมชาติ                         
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : คุณนิตยา  รอดเครือวัลย์    เบอร์โทรภายใน : 6233
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : -       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4          เป้าหมายปีต่อไป : 5


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. งานธุรการมีคู่มือการปฏิบัติงานและได้จัดทำเป็นรูปเล่มแจ้งเวียนให้บุคลากรในคณะได้รับทราบ
     {10.1.1}
2. มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานธุรการ {10.1.2}
3. มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานธุรการ ดังนี้
    3.1 มีการลงรับหนังสือโดยใช้โปรแกรมรับหนังสือ ซึ่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของคณะเป็นผู้เขียนโปรแกรมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน {10.1.3 (1)}
    3.2 มีการเวียนหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการส่ง e-mail ให้กับบุคลากรทุกคนในคณะ ภายใต้ชื่อ e-news today  {10.1.3 (2)}
4. มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของงานธุรการ {10.1.4 }
 
TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : -งานสารบรรณ กองกลาง ของมหาวิทยาลัย มีระบบหนังสือเวียนทางอิเล็กทรอนิกส์
                และจัดอบรมให้กับบุคลากรในงานธุรการ
จุดอ่อน : ระบบการจัดเก็บเอกสารของงานธุรการยังไม่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง :  งานธุรการมีการลงรับหนังสือด้วยโปรแกรมรับหนังสือ สามารถสืบค้นเอกสารได้ตั้งแต่
                จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
- การปรับเกณฑ์การตัดสินของงานธุรการให้สอดคล้องกับกพร.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-อนุวัทย์ความเห็น (0)