ร่าง ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ

ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ

ปฏิบัติการที่ดี

มีขั้นตอนและรอบเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ มีการวางระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้ง่าย

เกณฑ์การตัดสิน
(1)  มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
(2)  มี (1) + มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
(3)  มี (2) + มีการวางระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายใน
(4)   มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ
(5)  มี (4) + มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  คุณกมลพร  เซี่ยงว่อง
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : คุณนิตยา  รอดเครือวัลย์    เบอร์โทรภายใน : 6233
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : -       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5          เป้าหมายปีต่อไป : 5


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. งานการเงินและพัสดุมีคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่อยู่ในระบบฐานข้อมูล Data Online ของงานการเงินและพัสดุ {10.2.1}
2. มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน {10.2.2}
3.งานการเงินและพัสดุมีการวางระบบการควบคุมภายใน และปรับปรุงการควบคุมภายใน {10.2.3}
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ ดังนี้
     4.1 จากรายงานผลการสอบทานการประเมิ นการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน {10.2.4 (1)}
      4.2 จากคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของคณะฯ  {10.2.4 (2)}
5. มีการนำระบบฐานข้อมูล Data Online ของการเงินและพัสดุมาใช้ และมีระบบ 3 มิติของหน่วยงานกองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร{10.2.5}

TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม : การปรับเปลี่ยนระบบการเงินและบัญชี ตลอดจนพัสดุ ให้สอดคล้องตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS)
โอกาส :  บุคลากรงานการเงินและพัสดุ ได้รับการฝึกอบรมความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและพัสดุ
จุดอ่อน : ไม่ทราบข้อมูลของบประมาณรายรับที่แท้จริง
จุดแข็ง : มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดกลไกการตรวจสอบมีการจัดทำรายงานการเงินและพัสดุ ตลอดจนการทำเสนอเข้าระบบ Data Online ของงานการเงินและพัสดุอย่างต่อเนื่อง

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
- การปรับเกณฑ์การตัดสินของงานการเงินและพัสดุให้สอดคล้องกับ กพร.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-อนุวัทย์ความเห็น (0)