ร่าง ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน

ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน

ปฏิบัติการที่ดี

.........


เกณฑ์การตัดสิน


(1)    มีแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
(2)  มี (1) + มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน
(3)    มี (2) + มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ
(4) มี (3) + มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและจัดทำสรุปรายงาน
(5)    มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  คุณสริตา  เถาลอย
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : คุณนิตยา  รอดเครือวัลย์                       เบอร์โทรภายใน : 6233
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : -       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4          เป้าหมายปีต่อไป : 5


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. งานนโยบายและแผนมีแผนในการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร {10.2.1}
2.  มีการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน  {10.2.2}
3.  งานนโยบายและแผน หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูล {10.2.3}
4. มีการติดตามผลการพัฒนาระบบข้อมูล {10.2.4}


TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม :-
โอกาส :  หน่วยประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมการพัฒนาระบบข้อมูล
               ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จุดอ่อน : -
จุดแข็ง : มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบในโครงการพัฒนาระบบข้อมูล

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
- การปรับเกณฑ์การตัดสินของงานนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับ กพร.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-อนุวัทย์ความเห็น (0)