หัวข้อนี้เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มาก  ก็จะไม่เขียนมาก  เพราะจะเชิญชวนไปอ่านที่  http://chanmedia.bkk2ict.net/e-learning    ลองสมัครเป็นสมาชิก  และติ ชม บทเรียน e-Learning  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  สพท.กทม.เขต 2