หลังจากทีมงานได้นำตัวอย่างเลือดมาทำการทดสอบครบตามจำนวนที่กำหนด ทีมงานรู้สึกภูมิใจที่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายและเวลาที่พวกเรารอคอยก็มาถึง คือ การนำค่าร้อยละ reticulocyte  ที่นับได้เข้าสู่...ขั้นตอน "การวิเคราะห์ผลการทดสอบ" ทุกวินาทีที่ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รู้สึกตื่นเต้นมาก และเมื่อผลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบด้วยวิธี paired t test และ วิธี correlation ออกมา ทีมงานรู้สึกมีความสุขที่โครงการของเราสำเร็จ ไม่เสียแรงที่ตั้งใจทำ

     วันจันทร์ที่ 5 มิ.ย. 49 ช่วงบ่ายโอกาสเหมาะ ทีมงานได้นำค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบเข้าปรึกษาพี่เลี้ยงและจะเข้าหาที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและแผนงานต่อไป

     มาถึงจุดนี้ทีมงานรู้สึกหายเหนื่อยและยินดีกับผู้ป่วยที่ไม่ต้องโดนเจาะเลือดซ้ำซ้อนเพื่อส่งตรวจ reticulocyte count ใหม่ พวกเราทีมงานคงมีความสุขยิ่งขึ้นเมื่อโครงการของเราได้นำมาใช้ปฏิบัติงานจริงในอีกไม่นานข้างหน้า

     ทีมงานขอขอบคุณผ่านบล็อกมายังท่านหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ท่านรองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ท่านคณะกรรมการ ที่ให้โอกาส ให้เวที ขอบคุณหัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา พี่เลี้ยงและที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำ ขอบคุณสมาชิกหน่วยโลหิตวิทยาทุกท่านที่ให้ความร่วมมืและกำลังใจ...ทีมงานจะนำผลที่ได้เข้าที่ประชุมหน่วยงาน แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในการดำเนินงานต่อไป