ครูของแผ่นดิน


ปวงครูทั่วหล้าน้อมเกล้าฯปฏิบัติบูชาเทิดไท้องค์ราชัน

ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
           เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัย ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทำให้พสกนิกรชาวไทยได้รับความสุข สงบ ร่มเย็นตลอดมา

ปวงครูทั่วหล้าน้อมเกล้าฯปฏิบัติบูชาเทิดไท้องค์ราชัน "ครูของแผ่นดิน"
          ในฐานะที่ในหลวงของเราทรงเป็น "ครูของแผ่นดิน" ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนครูทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย พร้อมใจกัน "ปฏิบัติบูชา" เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสอันเป็นมงคลนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
          แนวทางในการปฏิบัติบูชา มีดังนี้
         ๑. น้อมนำเอาแนวพระราชดำรัส "เศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้นักเรียนเห็นเป็นแบบอย่างพร้อมทั้งนำไปสอนสอดแทรกเนื้อหาในบทเรียนในลักษะ "บูรณาการ"
        ๒. สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำรัสคุณธรรม ๔ ประการ  อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่
        ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
        ประการที่สอง คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น
        ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
        ประการสุดท้าย คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
        "คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝั่งและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์" (พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)

        ดังนั้นในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมทั้งปวงครูทั้งแผ่นดินจึงขอน้อมนำแนวพระราชดำรัสฯ ไปประพฤติปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นมหามงคลสืบไป

 

 

หมายเลขบันทึก: 33656เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2006 13:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:07 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี