แผนแม่บทชุมชนตำบลวังตะกอ

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนด้วยตนเอง
ลักษณะเฉพาะของการจัดทำแผนแม่บทชุมชนตำบลวังตะกอ  ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มและขับคลื่อนด้วยตนเองโดยใช้ผู้นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ผู้นำธรรมชาติ กศน. ภาคีร่วมจากส่วนราชการ และผู้รู้  เป็นแกนนำหลักและร่วมกันเป็นวิทยากรกระตุ้นการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่ง  การจัดทำแผนเริ่มต้นโดยมีสภาพความเป็นจริงของตำบลในรูปแบบของข้อมูลเป็นตัวตั้ง  ข้อมูลสภาพความเป็นจริงที่ผ่านกระบวนการถกเถียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ของผู้นำในเวทีการเรียนรู้ ซึ่งชุดของข้อมูลมี 5 ชุด ชุดข้อมูลครอบครัว ชุดบันทึกรายจ่ายครอบครัว ชุดข้อมูลทรัพยากรในชุมชน ชุดพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ชุดด้านการจัดการสุขภาพชุมชน ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ว่า "รู้จักตัวเอง รู้จักชุมชน รู้จักโลก"  และเนื่องจากสภาพความเป็นจริงของชุมชนไม่ได้มีลีกษณะแยกส่วน แต่ประสานกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชน ข้อมูลความรู้ทุกชุดและแผนงานทุกแผนจึงเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทั้งหมด  เป็นเสมือนร่างแหถักทอเป็นร่างเดียวกันและทุกแผนงานมีโครงการและกิจกรรมย่อย มีวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละโครงการและกิจกรรมกำหนดไว้ชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน korsornor chumphonความเห็น (0)