แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

ผมได้รับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(2548-2551)จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทำกันทุกจังหวัด
ผมชอบวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมากเป็นพิเศษ

"นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตร และท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน"

แผนได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อไปสู่เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ 5 ด้านโดยมีตัวชี้วัด กลยุทธิ์ โครงการ งบประมาณและหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้ชัดเจน มีงบรวมตามยุทธศาสตร์ประมาณ15,420 ล้านบาท โดยมีงบประมาณตามภารกิจประจำจำนวน28,976ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ 5 ด้านคือ
1)การขจัดปัญหาความยากจน
2)การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3)การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์OTOPและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
4)การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
5)การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผมดูจากงบประมาณ รู้สึกแปลกใจว่า ทำไมให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ข้อ2และ5ค่อนข้างน้อยทั้ง 2 ยุทธศาสตร์รวมกันมีงบประมาณ 13 % ของทั้งหมด ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะนำพานครศรีธรรมราชไปสู่วิสัยทัศน์ที่วาดฝันไว้ คือ เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
ที่จริงยุทธศาสตร์ข้อ2และ5เป็นยุทธศาสตร์เพิ่มทุนทางปัญญาโดยใช้เมืองเกษตรและท่องเที่ยว     น่าอยู่เป็นเครื่องมือ ซึ่งสามารถใช้ การจัดการความรู้ เป็นกลยุทธิ์หลักในการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน

ตัวอย่างหนึ่งที่ภาคีพัฒนา 9 หน่วยงานใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเรียนรู้เพื่อพัฒนาคน องค์กรเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนโดยการสนับสนุนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือ โครงการมหาวิทยาลัยชาวบ้าน การจัดการความรู้กลุ่มการเงินชุมชน 3 ตำบลนำร่อง ซึ่งท่านให้ความสำคัญเพราะมองว่าเป็นหัวใจของการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานโดยให้ชุมชนเป็นแกนกลางของการพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมวลัยลักษณ์ความเห็น (0)