SUPERMEN : วิธีการเข้าสู่การเป็นยอดคนนักกิจกรรมเพื่อเด็ก

การจะเป็นนักกิจกรรมที่ดีได้นั้นจำเป็นจะต้องมีทักษะและบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ เหมาะสมที่จะเป็นนักกิจกรรมเพื่อเด็กซึ่งคุณลักษณะ ดังกล่าว นักกิจกรรมที่ได้เคยถ่ายทอดประสบการณ์กันในรูปแบบต่างๆ จะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ทัศนคติมุมมอง และประสบการณ์ในการทำงาน เป็นนัก กิจกรรมของแต่ละคนซึ่งในที่นี้ผู้เขียนขออนุญาตนำเสนอคุณลักษณะในมุมมองของผู้เขียนเองซึ่งอาจจะเป็นเพียงมุมมองจากประสบการณ์ที่ประสบในช่วง ระหว่าง ที่เริ่มทำกิจกรรมมาตั้งแต่ในสมัย ที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปัจจุบัน (2542) ผู้เขียนขอใช้คำว่า SUPERMEN เป็นสื่อ
SUPERMEN : วิธีการเข้าสู่การเป็นยอดคนนักกิจกรรมเพื่อเด็ก

การจะเป็นนักกิจกรรมที่ดีได้นั้นจำเป็นจะต้องมีทักษะและบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ เหมาะสมที่จะเป็นนักกิจกรรมเพื่อเด็กซึ่งคุณลักษณะ ดังกล่าว นักกิจกรรมที่ได้เคยถ่ายทอดประสบการณ์กันในรูปแบบต่างๆ จะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ทัศนคติมุมมอง และประสบการณ์ในการทำงาน เป็นนัก กิจกรรมของแต่ละคนซึ่งในที่นี้ผู้เขียนขออนุญาตนำเสนอคุณลักษณะในมุมมองของผู้เขียนเองซึ่งอาจจะเป็นเพียงมุมมองจากประสบการณ์ที่ประสบในช่วง ระหว่าง ที่เริ่มทำกิจกรรมมาตั้งแต่ในสมัย ที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปัจจุบัน (2542) ผู้เขียนขอใช้คำว่า SUPERMEN เป็นสื่อ ในการอธิบายนิยามความหมายของ นักกิจกรรม หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าทำไมต้องใช้คำว่า SUPERMEN ในการนิยาม ความหมาย ซึ่งผู้เขียนจะอธิบายให้ทราบในโอกาสข้างหน้าต่อไป

SUPERMEN เป็นเสมือนเครื่องหมายหรือตัวแทนของบุคคลที่มีความสมบูรณ์พร้อม และมีความสามารถในการทำงาน หลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน แต่ในที่นี้ คำว่า SUPERMEN เป็นการนำจุดเด่นของคำต่าง ๆ 8 คำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน ได้แก่


S = Spirit (ความมีชีวิตชีวา และมีการทุ่มเทในการทำงาน)
U = Unity (มีความเป็นสังคม หรือหมู่คณะ)
P = Personal (มีความเป็นส่วนตัว หรือปัจเจก)
E = Education (มีการฝึกฝนพัฒนาตนเองตลอดเวลา)
R = Reaction (มีมนุษยสัมพันธ์ หรือความไวต่อสังคมหรือบุคคลรอบข้าง)
M = Material (มีการทำงานที่สัมผัสได้ เป็นรูปธรรม)
E = Experience (มีประสบการณ์ที่ดีในการนำมาใช้ได้)
N = Norm (มีแบบแผนที่น่ายึดถือเป็นเยี่ยงอย่าง)


ซึ่งในความหมายของทั้ง 8 คำนี้ เป็นเพียงการในความหมาย หรือนิยามตามความเข้าใจ ของผู้เขียนเอง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความหมาย ที่แท้จริงบ้าง แต่หากในโอกาสต่อไปผู้เขียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติมจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและถูกต้องต่อไป แต่ในโอกาสนี้ขออธิบายเนื้อหาตามที่ได้ ให้ความหมายไว้ในเบื้องต้นดังนี้ ...

S = Spirit (ความมีชีวิตชีวา และมีการทุ่มเทในการทำงาน) ในที่นี้ขอให้ความหมายของคำว่า Spirit (สปิริต) ว่า ความมีชีวิตชีวา และมีการทุ่มเท ในการทำงานเพราะนักกิจกรรมที่ดี ควรจะทำงานแบบมีชีวิตชีวา และทุ่มเทในการทำงาน เพราะกิจกรรมหรืองานที่ทำ หรือรับผิดชอบ จำเป็นจะต้องมีการพบปะ สังสรรค์กับ กลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่เป็นเด็ก และครอบครัวของเด็ก เพราะกลุ่มเป้าหมายที่เราทำงานหรือเข้าไปจัดกิจกรรมด้วยนั้นส่วนใหญ่ต้องการที่จะมี โอกาสและสิทธิที่เท่าเทียม กับคนอื่น ๆ ดังนั้นการทำงานหรือกิจกรรมก็ควรที่จะมีการทำงานที่เต็มที่ทุ่มเทให้กับงานหรือกิจกรรมนั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึง การไม่เลือกที่รักมักที่ชัง อีกทั้งยัง เป็นการแสดง ให้เห็น ถึงความรับผิดชอบและเอาใจใส่กับการทำงาน หรือกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบอยู่

U = Unity (มีความเป็นสังคม หรือหมู่คณะ) ในที่นี้คำว่า Unity ขอให้ความหมายเป็นการเฉพาะว่า ความเป็นสังคม หรือหมู่คณะ เพราะการทำงานของ นักกิจกรรมในปัจจุบันนั้น ต้องมีความเป็นหมู่คณะ หรือที่เราใช้คำทับศัพท์ว่า ทีม ซึ่งการทำงานในลักษณะดังกล่าว จำเป็นต้องมีการทำงานที่อาศัย การประสานงานกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน หรือเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งกันไว้และที่สำคัญต้องมีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน หรือมีแนวความคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การทำงานหรือกิจกรรม ที่ร่วมกันทำประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

P = Personal (มีความเป็นส่วนตัว หรือปัจเจก) ในที่นี้คำว่า Personal นอกจากจะให้ความหมายว่าความเป็นส่วนตัว หรือปัจเจกแล้ว ยังขอขยายความ ไปถึงลักษณะ เฉพาะตัวหรือเอกลักษณ์ ที่เป็นลักษณะเฉพาะ เพราะนักกิจกรรมที่ดี ควรที่จะมีบุคลิกลักษณะที่โดดเด่น จดจำได้ง่าย และควรมีความสามารถ พิเศษเฉพาะตัว ที่สามารถเป็นลักษณะ ที่เมื่อกล่าวถึงทำให้จดจำได้ทันที

E = Education (มีการฝึกฝนพัฒนาตนเองตลอดเวลา) ในที่นี้ คำว่า Education ขอใช้ความหมายที่ว่า การฝึกฝน และพัฒนาตนเอง เพราะนักกิจกรรมที่ดี นอกจากจะเป็น คนที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นแล้ว ควรที่จะมีการพัฒนา และฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งลักษณะของการเป็นนักแสวงหาควมรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นลักษณะที่ดีของการเป็น นักกิจกรรม เพราะเป็นบุคลิก ของคนที่เปิดรับความคิดเห็น ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

R = Reaction (มีมนุษยสัมพันธ์ หรือความไวต่อสังคมหรือบุคคลรอบข้าง) ในที่นี้คำว่า Reaction ขอให้ความหมายในเชิงมนุษยสัมพันธ์ หรือการเป็นคน ที่ไว ต่อสังคม หรือบุคคลรอบข้าง โดยมุ่งไปที่ความรู้สึกของบุคคลเป็นสำคัญ เพราะนักกิจกรรมที่ดี ต้องเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกของบุคคลรอบข้าง เพราะการทำงาน หรือ กิจกรรม จำเป็นต้องมีการ ปะทะสังสรรค์กับกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อร่วมงานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการที่เป็รคนที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์และสัมผัส ความรู้สึกของบุคคลที่อยู่รอบข้าง ได้ไวจะทำให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

M = Material (มีการทำงานที่สัมผัสได้ เป็นรูปธรรม) ในที่นี้คำว่า Material ขอให้ความหมายในลักษณะของการทำงานที่เป็นรูปธรรม คือการทำงานในส่วน ของนักกิจกรรม ต้องมีการทำงานที่สามารถประเมินผลการทำงานออกมาได้ในเชิงรูปธรรม และสามารถมองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งได้ซึ่ง เป็น เรื่องที่ค่อน ข้างท้าทายความสามารถของนักกิจกรรมเป็นอย่างมาก

E = Experience (มีประสบการณ์ที่ดีในการนำมาใช้ได้) ในที่นี้คำว่า Experience ขอให้ความหมายว่า มีประสบการณ์ที่ดีในการนำมาใช้ได้ในงานหรือ กิจกรรมที่ รับผิดชอบ ซึ่งมุ่งไปที่ประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติ หรือประสบโดยตรง และสามารถนำเรื่องราวดังกล่าวมาปรับใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี

N = Norm (มีแบบแผนที่น่ายึดถือเป็นเยี่ยงอย่าง) ในที่นี้คำว่า Norm ขอให้ความหมายว่า มีแบบแผนที่น่ายึดถือเป็นเยี่ยงอย่าง คือนักกิจกรรมที่ดี ควรที่จะมีการทำงาน ที่สามารถยึดถือเป็นแบบแผนแบบอย่างในการทำงานได้เพื่อที่จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการทำงานหรือกิจกรรม และนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ ของการทำงาน หรือ กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมายต่อไป การเป็นนักกิจกรรมที่ดีนอกจากจะมีคุณสมบัติ 8 ประการที่กล่าวมาแล้ว ข้างต้น นักกิจกรรมที่ดีควร ที่จะมี คุณสมบัติเสริม อีก 4 ประการ คือ OPEN ซึ่ง ย่อมาจาก คำ 4 คำ คือ
O = Observe (ช่างสังเกต)
P = Pop (เป็นที่นิยม)
E = Even (มีอารมณ์มั่นคง)
N = Nestling (พร้อมที่จะเรียนรู้)O ต้อง เป็น คนที่ช่างสังเกต ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ว่า เด้ก มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง หรือ ความต้องการเฉพาะตัวเด็กที่แตกต่างกันไป
P ต้อง มีความเป็นที่นิยมอันพึงประสงค์ หรือเป็นแบบอย่างที่ดี น่าเอาอย่าง เด็กอยากเจริญรอยตาม ในทางที่ดี
E ต้อง มีความมั่นคงทางจิตใจ ไม่โกรธง่าย ไม่มีอารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ เด็กจะสับสน และ ไม่สามารถเข้ามาพูดคุย หรือปรึกษาหารือได้
N ต้อง เป็นผู้ใหญ่หัวใจเด็ก ที่พร้อมจะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาการของการคิดค้นกิจกรรมใหม่ ๆ เสมอ
ซึ่ง หาก SUPERMEN มี OPEN แล้ว โอกาสที่จะทำให้นักกิจกรรมคนนั้นสามารถทำงาน หรือกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ประสบความสำเร็จได้ รวดเร็ว มากขึ้น SUPERMEN และ OPEN เป็นเพียงแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นนักกิจกรรมแนวทางหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่เป็นแนวทางในการเป็นนักกิจกรรม ที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะในความเป็นจริงนักกิจกรรมสามารถมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการเป็นนักกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว ไม่อาจลอกเลียนแบบหรือสร้างนักกิจกรรมที่มีคุณลักษณะหรือลีลาในการนำกิจกรมที่ เหมือนกันไปหมดได้ ซึ่งหากทำเช่นนั้น กิจกรรมอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย ไม่แตกต่างไปจากการเรียนในห้องเรียนสักเท่าไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนความเห็น (0)