(4)เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการรวมกันของเทคโนโลยีใดบ้าง

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการรวมกันของเทคโนโลยีใดบ้าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจกล่าได้ว่าประกอบขึ้นจากเทคโนโลยี 2 สาขาหลักคือ
1)เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจำข้อมูลต่างๆและปฏิบัติตามคำสั่งที่บอก เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงวานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ คอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ตแวร์(Hardware)และอุปกรณ์ฮารืตแวร์นี้จะต้องทำงานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่าซอฟต์แวร์(Softwae) 
2)เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่อสารรับ/ส่งข้อมูลจากที่ไกลๆเป็นการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่อยู่ห่างไกลกัน  ซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้ใช้แหล่งต่างๆเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและทันการณ์ ซึ่งรูปแบบของข้อมูลที่รับ/ส่งอาจเป็นตัวเลข(Numeric Data)ตัวอักษร(Text)ภาพ(Image)และเสียง(Voice)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อิสรีย์ เทพจันทร์ความเห็น (0)