เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information  Technology)

  สารสนนเทศ หมายถึง การนำความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน โดยผ่านกระบวนการประมวลเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพื่อใช้แก้ปัญหาหรือตอาบสนองความต้องการของมนุษย์ได้