นโยบายของอิสรชน

การทำงานของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ทำงานภายใต้ นโยบายที่ คณะกรรมการบริหารได้ กำหนดไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้ คณะทำงานดำเนินกิจการ ของสมาคมได้อย่างมีแบบแผน

การทำงานของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ทำงานภายใต้ นโยบายที่ คณะกรรมการบริหารได้ กำหนดไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้ คณะทำงานดำเนินกิจการ ของสมาคมได้อย่างมีแบบแผน สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน จึงได้กำหนดแนวนโยบายการทำงานของสมาคมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่    

  นโยบายด้านการสนับสนุนการทำงานภาคสังคม    

นโยบายด้านการสนับสนุนการบริการด้านวิชาการ  

นโยบายด้านการพัฒนาองค์กร  

นโยบายด้านการสนับสนุนการทำงานภาคสังคม                

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน มีแนวนโยบายสนับสนุนการทำงานภาคสังคม ด้วยการให้การสนับสนุนการทำงานภาคสังคมในวงกว้างทั้งของภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบการสนับสนุนการทำงานรายโครงการและการสนับสนุนการทำงานระดับนโยบาย โดยในภาครัฐสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน มีนโยบายทำงานโดยการประสานงานระดับปฏิบัติในพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และครอบคลุมจังหวัดอื่นๆ ตามสถานการณ์ของสังคมในขณะนั้น โดยเน้นการทำงานภาคงานพัฒนามากกว่างานสงเคราะห์ เน้นให้ ผู้รับบริการได้ยืนหยัดแก้ไขปัยหาด้วยตนเอง  แบ่งแนวนโยบายด้านนี้ออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่

1.       แนวนโยบายด้านการพัฒนา

สนับสนุนให้มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมในทุกระดับ โดยเน้นการทำงานเชิงบวกกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่มีแนวความคิดเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการพัฒนามากกว่าการสงเคราะห์

2.       แนวนโยบายด้านสวัสดิการสังคม

สนับสนุนให้มีการจัดการเรื่องสวัสดิการสังคมโดยเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายในทุกกลุ่มเข้าถึงรัฐสวัสดิการ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยเน้นการทำงานเชิงประสานงาน อย่างสหวิชาชีพ และการทำงานเชิงบวกเป็นสำคัญ  

นโยบายด้านการสนับสนุนการบริการด้านวิชาการ

สมาคมสร้างสรรค์อิสรชน มีแนวนโยบายสนับสนุนบริการด้านวิชาการ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การบริการให้คำปรึกษา เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน การบรรยายให้ความรู้ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามที่มีการร้องขอมาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ ให้คพนึงถึงแนวนโยบายหลักของสมาคมฯ ในด้านอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เป็นสำคัญ โดยเน้นให้ ผู้มาฝึกงานปฏิบัติหน้าที่เสมือนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้หนึ่ง

นโยบายด้านการพัฒนาองค์กร

สมาคมสร้างสรรค์อิสรชน มีแนวนโยบายด้านการพัฒนาองค์กรด้วยการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาโครงการเพื่อทำงานตามความถนัดของตนเอง และมีนโยบายสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับการทำงานของสมาคมเพื่อนำมาพัฒนางานที่สมาคมดำเนินอยู่ในโครงการต่างๆ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ต้องผ่านกระบวนการคัดสรร คัดเลือก ตามประกาศ หรือ ระเบียบ ที่ออกโดย สมาคมฯโดยลำดับ

อนึ่งการทำงานด้านการพัฒนาองค์กร เน้นการมีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การทำงานในลักษณะองค์กรของมหาชนอย่างแท้จริง รูปแบบการทำงานต้องสามารถนำเสนอ รูปแบบ แนวทาง และทฤษฎี ใหม่ ๆ ในสามารถนำไปอ้างอิง หรือ นำไปใช้ได้จริง ในงานแต่ละงานที่ อิสรชน นำเสนอ ออกไป ไม่เน้นการทำงานที่ มีแต่การชี้ปัญหา แต่ เน้นการทำงานเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมมากกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักเลขาธิการความเห็น (0)