เรียน ITAR3 ทุกท่าน

คำตอบสำหรับข้อ 6 เป็นผลการรันแบบจำลองประชากรของ ข้อ 1

อรรถชัย

---------------------------------------------------------