พบว่าที่ทำงานมีวัฒนธรรมที่ดีอยู่อย่าง คือ การยกมือไหว้กัน ในคณะทันตแพทยศาสตร์ การยกมือไหว้กันนั้น บางคนอาจเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องประพฤติ แต่ขอบอกว่า แค่สิ่งเหล่านี้ สามารถเกิดการประสานงานที่ราบรื่น จนเคยได้ยินจากอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่า เมื่อสมัยท่าเป็นนักศึกษา ท่านไม่เคยลำบากในการทำงานร่วมกับพี่ๆที่ทำงานภายในคณะฯเลย และเท่าที่เราได้สังเกตุอาจารย์ท่านนี้ จะพบว่าท่านจะเป็นผู้ที่ยกมือไหว้ผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าเสมอ ไม่ว่าผู้อาวุโสกว่านั้นจะเป็นใคร อาจารย์ท่านนั้นคือ อาจารย์ทันตแพทย์ อชิรวุธ  สุพรรณเภสัช ที่ปฏิบัติเช่นนี้จนเป็นนิสัยที่ดี

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ก็จะพบหลายคนที่ประพฤติเช่นนี้ อาทิเช่น ผู้ช่วยทันตแพทย์เกือบทุกคน  คุณพวงเพชร  ชมจันทร์ คุณสรีวัลย์  เรืองฤทธิ์ คุณภัทรจิรา  ไชยชุมพล คุณรจนา  พุทธิมา คุณวิชาญ   ธรรมวิรัตน์                  คุณวิลาศ   อาจอนงค์ คุณนัยนา  สิมมา   และอีกหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อในที่นี้  การไหว้ ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างให้ทั้งบุคลากรและนักศึกษา ที่จะนำสิ่งนี้มาเป็นเยี่ยงอย่างได้เป็นอย่างดี