เราพบว่าระบบการประเมินCompetency ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลย เหมือนครั้งหนึ่งที่นายกสมาคม PMAT มาบรรยาที่ขก. เล่าว่าของดีและถูก ไม่มีสำหรับเรื่องนี้ ท่านรักษาการผอ.กองการเจ้าหน้าที่เริ่มรู้สึกว่างานนี้ไม่ธรรมดา มข.ต้องให้ความรู้คนเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้ชัดเจน จึงจะทำให้การประเมินCompetency ชัดเจนด้วย