หลักในการเขียนเอกสารในการประเมินตนเอง

การเขียนแบบประเมินตนเองได้ดีแสดงว่าหน่วยงานมีความเข้าใจตนเองมาก จะสามารถใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาได้ดี

หลักในการเขียนเอกสารในการประเมินตนเอง ควรเขียนดังนี้

-           ตรงประเด็นกับมาตรฐาน ต้องทำความเข้าใจเป้าหมายของมาตรฐานให้ชัดเจนและตอบให้ตรงประเด็น -           ประเมินบนพื้นฐานของบริบทที่เกี่ยวข้อง ทำให้เห็นรูปธรรมของการปฏิบัติและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร -           กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ มีรายละเอียดให้เห็นว่ามีการปฏิบัติจริง หลีกเลี่ยงการตอบเชิงหลักการ ระบุใจความสำคัญของแนวทางปฏิบัติ (ไม่ต้องนำคู่มือหรือหมายเลขของคู่มือจำนวนมากมาระบุ) -           หลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน ใช้เอกสารในระดับสูงสุดเป็นจุดอ้างอิง -           ระบุบริบท (context) สำหรับเรื่องนั้นให้ชัดเจน -           ตอบในลักษณะ PDCA โดยเน้น check & act ให้มาก -           ผ่านการทบทวนและให้ความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมนำและทีมสหสาขาวิชาชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)