ในการเขียนService profile และการประเมินตนเองนั้น ขอให้สามารถตอบได้ใน 7ประเด็นนี้ ก็น่าจะเพียงพอแล้วคือ วิเคราะห์บริบท  ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ  หน้าที่/เป้าหมาย(purpose) วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด กระบวนการหลัก ความเสี่ยงสำคัญและโอกาสในการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น

งานซักฟอก  จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดย เจตจำนง=ให้บริการผ้าสะอาดปราศจากเชื้ออย่างตรงความต้องการ เพียงพอและพร้อมใช้ หน้าที่ = ให้บริการผ้า= ความต้องการของลูกค้า ประเด็นคุณภาพ = ตรงความต้องการ สะอาด ปราศจากเชื้อ เพียงพอ พร้อมใช้ = ความคาดหวัง (เป้าหมาย) ตัวชี้วัดสำคัญ= วัดที่ประเด็นคุณภาพที่กำหนดไว้ หรือ         งานยานพาหนะ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้โดย เจตจำนง=ให้บริการรับส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ทันเวลา ประทับใจ หน้าที่ = ให้บริการรับส่งถึงที่หมาย = ความต้องการของลูกค้า ประเด็นคุณภาพ = ปลอดภัย ทันเวลา ประทับใจ = ความคาดหวัง(เป้าหมาย) ตัวชี้วัดสำคัญ = อัตราเกิดอุบัติเหตุ อัตราความพร้อมใช้ อัตราทันเวลา อัตราความพึงพอใจ วัตถุประสงค์ = เพื่อปลอดภัย เพื่อให้พร้อมใช้งาน เพื่อให้ประทับใจ

หรือ         งานห้องคลอด  = ให้บริการคลอดแก่หญิงตั้งครรภ์อย่างลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

ลูกค้า = หญิงมีครรภ์

                ความต้องการ = หน้าที่ = ให้บริการคลอดแก่หญิงตั้งครรภ์

                ความคาดหวัง= เป้าหมาย= ประเด็นคุณภาพ = ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

วัตถุประสงค์   เพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดได้อย่างปลอดภัย เพื่อดูแลทารกคลอดอย่างปลอดภัย

ตัวชี้วัด = อัตราแม่ตาย ลูกตาย อัตราภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดของแม่และเด็ก

กระบวนการหลัก = การรับเข้าห้องคลอด การประเมินและวางแผน การดูแลการคลอด การจำหน่าย การติดตาม

ความเสี่ยงสำคัญ = ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดของแม่และทารกแรกคลอด