ประวัติวิทยากรหลัก  

นายนที อนุกานนท์  อายุ ๓๖ ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน   นายกสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

  ประวัติการศึกษา

อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (การพัฒนาชุมชน) วิทยาลัยครูพระนคร  ๒๕๓๕

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) วิทยาลัยครูพระนคร ๒๕๓๗

บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๒๖

  ประวัติการทำงาน

เจ้าหน้าที่ค่ายเยาวชนในเมือง ศูนย์พัฒนาเยาวชน YPDC.

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

ผู้ประสานงานกลุ่มอิสรชน

ผู้จัดการศูนย์กิจกิรรมอิสรชน

ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมอิสรชน

  ประสบการณ์ภาคสังคม

อาจารย์พิเศษประจำคณะสังคมสงเราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากรพิเศษประจำสถานพินิจในเขตกรุงเทพมหานคร

วิทยากรพิเศษเรื่องเอดส์และยาเสพติด

      ประวัติวิทยากรหลัก  

   

นายเพชร  โชติบุญ  อายุ ๔๒ ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน   เลขาธิการสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

  ประวัติการศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ประวัติการทำงาน

เจ้าหน้าที่ค่ายเยาวชนในเมือง ศูนย์พัฒนาเยาวชน YPDC.

ผู้บริหารค่ายพักแรมและค่ายเยาวชนในเมือง ศูนย์พัฒนาเยาวชน YPDC.

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน

อนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ

  ประสบการณ์ภาคสังคม

วิทยากรพิเศษประจำสถานพินิจในเขตกรุงเทพมหานคร

วิทยากรพิเศษเรื่องเอดส์และยาเสพติด