ในการประเมินตามมาตรฐานใหม่นี้ จะต้องพิจารณา 3 C ทั้งในระดับโรงพยาบาลและระดับหน่วยงาน รวมทั้งทีมคร่อมหน่วยงาน โดย Context ก็ดูจากสภาพของตัวเรา โรงพยาบาลเรา หน่วยงานเรา  ส่วนของCore concepts & Core values เราใช้ตัวแบบบ้านคุณภาพสร้างสุขที่มีTQM&THMเป็นตัวบ้าน ร่วมกับวัฒนธรรมของโรงพยาบาลบ้านตาก และในส่วนของเกณฑ์ก็ดูส่วนที่ 1 จากการประเมินTQA ดูส่วนที่ 2 จากทีมคร่อมหน่วยงานแต่ละทีม ดูส่วนที่สามจากPCTและระบบบริการในภาพรวมและดูจากหน่วยงานแต่ละหน่วย ในส่วนที่ 4 ดูจากตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ระดับทีมคร่อมหน่วยงานและระดับหน่วยงาน

              ในส่วนของ PDSA (Plan-Do-Study-Act) เป็นการมาดูว่าเราได้มีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องหรือไม่จากการออกแบบระบบ/วางระบบ(Plan-Design) แล้วนำไปทำงานประจำให้ดี(Do-Acting) มีอะไรให้คุยกัน(Study-Learning)และขยันทบทวน(Act-Improvement) โดยในขั้นทำนั้นก็ใช้ 3CTHER+HELP ในขั้นStudyนั้นก็คือมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดCQI/นวัตกรรม โดยอาศัยการตามรอย(Tracing) ส่วนขยันทบทวนคือการวัดผลคุณภาพจากตัวชี้วัดสำคัญๆ