การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน ครูผู้สอนทุกท่านจำเป็นต้องพัฒนาตนเอง ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนและเพ­ิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและวิชาชีพให้ทันต่อเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน การรวมตัวของชมรมครูภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการพ­ัฒนาทางด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การสมัครเป็นสมาชิก TELT Club ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น มีสิทธิพิเศษได้รับข่าวสารและวารสารจากทางสมาคม สอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์
 02-683-3317  โทรสาร 02-683-4455