ใน version ใหม่ มี function ที่น่าเข้าไปชมหลาย function หนึ่งในนั้นก็คือ fuction บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็นมากที่สุด (ลองคลิกเข้าไปดูแล้วคุณจะทราบว่าเป็นบันทึกของ WHO)

  • อันดับ 1 เท่ากับ 173 ข้อคิดเห็น
  • อันดับ 2 เท่ากับ 172 ข้อคิดเห็น
  • อันดับ 3 เท่ากับ 96 ข้อคิดเห็น
  • อันดับ 4 เท่ากับ 80 ข้อคิดเห็น
  • อันดับ 5 เท่ากับ 68 ข้อคิดเห็น
  • อันดับ 6 เท่ากับ 64 ข้อคิดเห็น (ของ ภูคา หรือ ประสุข)
  • อันดับ 7 เท่ากับ 60 ข้อคิดเห็น (ของ beeman)
  • อันดับ 8 เท่ากับ 57 ข้อคิดเห็น
  • อันดับ 9 เท่ากับ 52 ข้อคิดเห็น
  • อันดับ 10 เท่ากับ 51 (ของ beeman)