เมื่อครูผู้สอนทุกท่านเตรียมการสอนมาดีแล้วและมีสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ตามเนื้อหาที่จะสอน  ครูผู้สอนบางท่านพกพาเทคนิควิธีการสอนมาพร้อมด้วยแล้ว  ใน 10 นาทีแรกแห่งความประทับใจ  ที่จะดำเนินการต่อไปอีก 50 นาทีแบบราบรื่นและสนุกสนาน  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ควรทำอะไร  บางท่านอาจจะนำเข้าสู่บทเรียนด้วยวิธีการที่นำเสนอ  เช่น  เพลง  นิทาน  ใช้บัตรคำ  บัตรภาพ  แต่ในบางครั้งหรือหลายๆครั้งครูผู้สอนอาจจะใช้การถามตอบเป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ  ลองมาอ่านและนำไปใช้ดูก็ได้

                        ในชีวิตจริงคนเราพูดด้วยประโยค 3 ชนิดคือ  ประโยคบอกเล่า  ประโยคปฏิเสธ  และประโยคคำถาม  นักเรียนมักจะคุ้นเคยกับฟังประโยคคำถามและขมักเขม้นกับการตอบคำถาม  แต่ตรงกันข้าม  ในชีวิตจริงคนทุกคนต้องมีความสามารถในการตอบคำถามและใช้คำถาม  ตลอดทั้งพูดปฏิเสธได้ด้วย

                         ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกท่านต้องฝึกฝนการใช้คำถามอย่างจริงจังและเป็นธรรมชาติที่สุด  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่า  ภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นเรื่องที่ง่ายมาก  ไม่ยากอย่างที่คิดในเวลาที่พูดภาษาอังกฤษ  คำถามเหล่านั้น  ครูผู้สอนต้องจัดเตรียมให้ตรงกับเนื้อหาที่จะเรียนใน 50 นาทีต่อไปนี้   เพื่อการถ่ายโอนความรู้ในลำดับต่อไปของการเรียนรู้ 

                         กิจกรรมการถามและตอบสนุกสนานด้วยกุศโลบายง่ายๆ  เมื่อแรกพบนักเรียนกล่าวทักทายครูทั้งห้องเรียน  นักเรียนต้องยืนขึ้น  ครูใช้โอกาสนี้กับเทคนิคการถามตอบทันที  สลับกันด้วยการครูถามแล้วนักเรียนตอบ  กับครูให้นักเรียนถามครูบ้าง   ผู้เขียนประสบกับความสำเร็จในการใช้วิธีนี้กับการเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนในฝัน  และใช้วิธีนี้สืบมาจนทุกวันนี้  กล่าวได้ว่า  ไม่มีชั่วโมงใดเลยที่นักเรียนบอกว่า  เบื่อ  หรือไม่ให้ความร่วมมือกับครู