การจัดการ ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร  กำลังปรับเปลี่ยน "ทำอย่างไรให้มีการจัดเวทีเรียนรู้" โดยเป็นห้องเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่

   สิ่งดังกล่าวดิฉันได้ทดลองปฏิบัติและเรียนรู้จากการสังเกต และเห็นว่า น่าจะเกิดขึ้นและเป็นไปได้  โดยทดลองค้นหาความรู้ที่เกษตรกรมีอยู่และทำบรรลุผลในเรื่องข้าว หลังจากนั้น มาจัดเวทีให้เสนอความรู้และแลกเปลี่ยนกัน  สุดท้ายสู่การสรุปเป็นคลังความรู้

   ซึ่งได้ทดลองกระบวนการทำ เริ่มจากการสร้าง  KA  สู่  KS สู่  KV ที่เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว ส่วนผลการปฏิบัติครั้งที่ 2 และ 3 เป็นอย่างไรจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะค่ะ

                          ศิริวรรณ  หวังดี