อบรมการสร้างบล็อก

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปเป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นางวัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ (เชี่ยวชาญ) หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ และนางวิไล วัชรพิชัย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ชำนาญการพิเศษ) ในการอบรมการสร้าง blog เพื่อการจัดการความรู้ ตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการจัดการความรู้ ที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา และโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) แต่เนื่องจาก Website เกี่ยวกับการสร้าง blog ปิดปรับปรุง Sever ทำให้ไม่สามารถใช้งาน แต่หัวหน้ากลุ่มนิเทศได้สืบค้นพบว่า Website Chaiyo.com มี Site เกี่ยวกับการสร้าง blog จึงได้ใช้ Website Chaiyo.com เรียนรู้การสร้าง blog ซึ่งได้แนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและการสร้าง blog จนทำให้คณะครูทั้งสองโรงเรียนสามารถสร้าง blog ของตนเองได้ นำเสนอองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวตนทุกคนได้ และมีการ Link ไปยัง blog ของเพื่อน ๆ อีกด้วย และได้แนะนำการสร้าง blog ของ Website GotoKnow.org ด้วยคู่มือที่จัดทำไว้ ให้ครูเข้าใจถึงกระบวนการของการสร้าง blog โดยได้คัดลอกไฟล์คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ GotoKnow.org  เวอร์ชั่น 1 เอาไว้ให้ทั้งสองโรงเรียน

อบรมสร้างบล็อก อัสสัมชัญนครราชสีมา เทศบาล4

อบรมสร้างบล็อก เทศบาล4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิเทศการศึกษาความเห็น (0)