การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทราบและแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน