การอบรมการสอนด้วยกระบวนการ 5 Es


ชื่องาน/โครงการ                 อบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้นตอน

                                        เพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูงลักษณะโครงการ                 โครงการใหม่ผู้รับผิดชอบ                         …………………………………….

ระยะเวลาดำเนินการ         1 มิถุนายน   – 30  กันยายน  2549

 1.  หลักการและเหตุผล

                การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)  จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง   เพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด   ซึ่ง สสวท.ได้ดำเนินการวิจัยศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้นตอน วิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีงบประมาณ  25442547  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสามารถฝึกให้นักเรียนมีทักษะการคิด  กล้าคิด  กล้าทำ  อภิปราย  ซักถาม  แสดงความคิดเห็น  และโต้แย้ง  ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนและวิชาชีววิทยา

โดยความสำคัญดังกล่าว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 1 ในฐานะ

หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง   จึงกำหนดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้นตอน  เพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง  ให้แก่ครูผู้สอนวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 2.  วัตถุประสงค์                2.1 ผลผลิต

                2.1.1  ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการได้เพิ่มพูนความรู้  และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง

2.1.2  ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้นตอน

2.1.3  ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดระดับสูง  รวมทั้งขยายผลสู่ครูผู้สอนในโรงเรียนต่อไป

                    2.2  ผลลัพธ์

                2.2.1  ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมได้แนวทางพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง

2.2.2. ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมได้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้นตอน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.2.3.โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการนิเทศ  ติดตาม การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้นตอน  เพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง

 3.  เป้าหมาย                3.1  ครูผู้สอนวิชาชีววิทยาระดับช่วงชั้นที่  4   จำนวน............. 40  คน  จากสถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับช่วงชั้นที่ 4  จำนวน  17 โรงเรียน  3.2. ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน      แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้นตอน  เพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูงได้3.3  โรงเรียนที่เปิดสอนระดับช่วงชั้นที่ 4  จำนวน  17  โรงเรียน  ได้รับการนิเทศติดตาม            อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  4.  กิจกรรมและวิธีดำเนินการ
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1

เสนออนุมัติโครงการต่อ  สสวท.

มิ.ย.49

.....................................

2

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและประชุมคณะกรรมการ

มิ.ย.ก.ค. 2549

 

3

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 4    ............................................................... ส.ค.ก.ย. 2549  

4

สรุปรายงานผลต่อ  สสวท. ก.ย. 2549  

5

นิเทศติดตามผล ครั้งที่  1 

ต.ค.2549

 

6

นิเทศติดตามผล ครั้งที่  2

ก.พ. 2550

 
       5.  งบประมาณที่ใช้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) จำนวน  22,500 บาท
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบดำเนินการ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  1  วัน  จำนวน  20  คนๆละ               100 บาท/คน

              ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
     

2.  ประชุมคณะกรรมการจำนวน..............คน เพื่อสร้างหลักสูตรการอบรมจำนวน  1  วัน / จัดพิมพ์หลักสูตรและเอกสารอบรม ............ชุด

        ค่าอาหารและเครื่องดื่ม คน ๆละ 100 บาท

        ค่าวัสดุ
     
3. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 4 จำนวน  3  วัน         ค่าอาหารประชุมปฏิบัติการ .......... คน ๆ ละ............. บาท

      

     

4. สรุปรายงานผล

     

5. นิเทศติดตามผล 

     
รวม      
6.  การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ปัจจุบัน เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ผลผลิต

     -  จำนวนโรงเรียนในสังกัดที่เปิดสอนระดับช่วงชั้นที่ 4

     -  จำนวนครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 4 ได้อบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5  ขั้นตอน  เพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง

     -  จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศการรูปแบบการเรียนการสอน แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้นตอน  เพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

17

โรงเรียน

.......  คน

   

17

โรงเรียน

  

 

17

โรงเรียน

....... คน

   

17

โรงเรียน

  
   

สำรวจ

สังเกต

สอบถาม

 

สำรวจ

สังเกต

สอบถาม

นิเทศ

   

แบบสำรวจ

แบบนิเทศ

แบบสอบถาม

แบบนิเทศ

แบบสำรวจ

แบบนิเทศ

แบบสอบถาม

แบบสังเกต

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ปัจจุบัน เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ปัจจุบัน เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ผลลัพธ์        -  ครูผู้สอนสามารถจัดทำและใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน      แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้นตอน  เพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับช่วงวัยผู้เรียน

        -  ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมสามารถสร้างเครือข่ายการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน      แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้นตอน  เพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูงให้แก่ครูในโรงเรียนได้

 ......  คน    

.....  คน

 ......  คน    

..... คน

 

สำรวจ

สังเกต

สอบถาม

สัมภาษณ์

 
 

แบบสำรวจ

แบบนิเทศ

แบบสอบถาม

แบบสังเกต

เครื่องมือการนิเทศติดตามผล

 7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้นตอน  เพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง7.2 ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการสามารถวางแผนและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้นตอน  และนำไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียนได้7.3. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการสามารถนำรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5  ไปขยายผลสู่เพื่อนครูในโรงเรียนได้7.4 โรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 4 จำนวน  17 โรงเรียนได้รับการนิเทศ  ติดตาม เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้นตอน  เพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูงอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

                                                                                ( ลงชื่อ )  ....................................................  ผู้เสนอโครงการ

                                                                                               

  

                                                                                ( ลงชื่อ )  ....................................................  ผู้เห็นชอบโครงการ

                                                                                                      (  นายปรีชา   จิตรสิงห์)

                                                                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  1 

                                                                                ( ลงชื่อ )  ....................................................  ผู้อนุมัติโครงการ

                                                                                                 ( ...................................................)


 

 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

วัน/เวลา

08.3012.00 น. พัก 13.00-16.30 น.
วันอบรมวันที่  1 พิธ
คำสำคัญ (Tags): #จัดประชุม
หมายเลขบันทึก: 33171เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2006 11:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 10:42 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ขอความกรุณาอธิบายการใช้ Hotelling T3 ด้วยค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี