การคิดต้นทุนผลผลิต

ข้อมูลโรงเรียน

โครงสร้างความรับผิดชอบและการประเมินผลของระบบ SPBB

 ัฐบาล---------ยุทธศาตร์(กลุ่มภารกิจ) เป้าหมายยุทธสาตร์ชาติ(ด้าน)-----ตัวชี้วัด---  รัฐบาลต้องมีแผนฯราชการ 4 ปี   กระทรวง------ยุทธสาตร์กระทรวง---เป้าหมายให้บริการ----ตัวชี้วัด----ต้องมีพันธสัญญากับคณะกรรมการงบประมาณ/ (PSA)   ส่วนราชการ-----จัดทำแผนการให้บริการ(แผนปฏิบัติการ + แผนงบประมาณ----ผลผลิต(ปริมาณ + คุณภาพ) ==+ เวลา + ต้นทุน----                ตัวชี้วัด ทำพันธสัญญา/โครงการระดับชาติ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น                งานประจำ(บริการเดิม)                โครงการ(บริการใหม่) จับกลุ่มโครงการ เรียกว่ากลุ่มภารกิจ เรียกว่า ศูนย์ต้นทุน ต้นทุนทางตรง บอกได้ว่าใครจ่าย ต้นทุน ทางอ้อม บอกไม่ได้ว่าใครจ่าย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การคิดต้นทุนผลผลิตความเห็น (0)