ขอเชิญผู้สนใจเข้าสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ส (การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม) ปี 49 ค่ะ จากวันก่อนที่ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ไปแล้ว และได้มีผู้สนใจสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการและสวัสดิกาพของคู่สมรสสมาชิก ช.พ.ค ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ปี 2549  ซึ่งรายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซด์กองการเจ้าหน้าที่http://www.psu.ac.th/PresidentOffice/Personnel/per1.html  ที่ศูนย์รวมข่าวค่ะ