ประกาศเรียนฟรี โรงเรียนอนุบาลคำแหง

ประกาศปี การศึกษา ๒๕๕๒

 

 

 

 

 

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลคำแหง

 

เรื่อง  การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน

          และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย

.............................................

                                ตามที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในแต่ระดับการศึกษาตามรายการและอัตราดังต่อไปนี้

 ระดับก่อนประถมศึกษา  ได้รับเงินอุดหนุนตามรายการและอัตราดังนี้

                ๑.  ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละไม่เกิน                                         ๒๐๐.๐๐ บาท/ปี

                ๒.  ค่าอุปกรณ์การศึกษา อัตราคนละไม่เกิน                           ๑๐๐.๐๐ บาท/ภาคเรียน

                ๓.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละไม่เกิน                         ๓๐๐.๐๐ บาท/ปี

                ๔.  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อัตราคนละ                   ๒๑๕.๐๐ บาท/ภาคเรียน

                               

                                อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ โรงเรียนจึงได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่ายเมื่อวันที่   มีนาคม  ๒๕๕๒ ให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  สำหรับโรงเรียนที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนอย่างเหมาะสม เป็นธรรมและโปร่งใส และที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการเพื่อใช้จ่ายในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

๑.      การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน ได้ดำเนินการดังนี้

หนังสือเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นอนุบาล ๓  ให้ครูผู้สอนเป็นผู้เลือกหนังสือเรียน โดยผ่านการเห็นชอบของครูใหญ่และคณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย โดยโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อ  หนังสือเรียนที่จัดซื้อโดยเงินอุดหนุนเป็นหนังสือเรียน ๒๐๐ บาท/คน/ปี ให้นักเรียนยืมเรียน โดยกำหนดไว้ชัดเจนว่าหนังสือเล่มใดซื้อด้วยเงินอุดหนุน หรือหนังสือเล่มใดที่ผู้ปกครองจัดซื้อเอง     มีรายการและราคาตามตารางหมายเลข  ๑ ที่แนบ

 

๒.     การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ได้ดำเนินการดังนี้

เพื่อการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ไม่สร้างปัญหาให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ที่ประชุม

จึงเห็นควรให้ดำเนินการให้เงินแก่ผู้ปกครอง/นักเรียนเพื่อนำเงินที่ได้รับการอุดหนุนไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆในรายการตามที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ ๔ ฝ่ายกำหนด พร้อมกำหนดแบบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์เป็นแบบแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เมื่อจ่ายเงินให้กับนักเรียน/ผู้ปกครอง ให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ให้นักเรียน/ผู้ปกครองนำใบเสร็จรับเงินมาให้กับทางโรงเรียน โรงเรียนตรวจสอบว่านักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนจริงหรือไม่ หากพบว่านักเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียน โดยนำเงินไปใช้อย่างอื่นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นักเรียน/ผู้ปกครองต้องคืนเงินให้กับทางราชการ

๓.     การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ได้ดำเนินการดังนี้

ที่ประชุมเห็นควรให้ดำเนินการให้เงินแก่ผู้ปกครอง/นักเรียนเพื่อนำเงินอุดหนุนไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนตามรูปแบบและรายการที่คณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม ๔ ฝ่ายกำหนด จำนวนคนละ ๒ชุด  พร้อมกำหนดแบบใบเสร็จรับเงินและแบบหลักฐานการนำเงินไปใช้เป็นแบบแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเมื่อจ่ายเงินให้กับนักเรียน/ผู้ปกครอง ให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ให้นักเรียน/ผู้ปกครองนำใบเสร็จรับเงินมาให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนตรวจสอบว่านักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนจริงหรือไม่ หากพบว่านักเรียนไม่มีเครื่องแบบเรียน โดยนำเงินไปใช้อย่างอื่นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นักเรียน/ผู้ปกครองต้องคืนเงินให้กับทางราชการ

                                  ๔. การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ดำเนินการดังนี้

                ที่ประชุมได้พิจารณา ให้นำเงินดังกล่าว ไปดำเนินการในกิจกรรมต่างๆทั้ง ๔ ด้าน คือ

ด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรม  ด้านทัศนศึกษา  ด้านสารสนเทศ ตามโครงการ และแผนที่โรงเรียนเสนอ

                                จึงประกาศแจ้งให้ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ทราบวิธีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้นโดยทั่วกัน

 

                                                ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๒

 

 

                                                              ลงนาม

    

                                                                   (นายสมเกียรติ  คำแหง)

                                                                               

                                                                                                                                                                                   ผู้ รับใบอนุญาต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 330658, เขียน: 24 Jan 2010 @ 17:15 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

หนูรักอาจารย์
IP: xxx.173.34.35
เขียนเมื่อ 

เด๋วมีลูกก่อน เด่วค่อยพาไปเข้า

อิอิอิ