เช้านี้มีอะไร KM and LO


                การแลกเปลี่ยน เรียน รู้ ที่ชั้น ๕ อาคารศูนย์ บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมกรรมการศูนย์บริการวิชาการ คือ การร่วมมือ ร่วมร่วมใจ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยทีมงานจากหลายแห่ง แกนนำคือ  “ฅนคอเดียวกัน”

ภาพที่ ๑ ทีมงาน "สร้างเครือข่าย ร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้"

ภาพที่ ๒ ทีมงาน

ภาพที่ ๓ จากรูปภาพ ตรา ม.ข คือ ท่านวรนันท์ ท่านพิชัย ท่านสุรเชษฐ์ ท่านใบบุญ และ ท่านทวีสิน

ภาพที่ ๔ เริ่มจากท่าน Panda ท่าน Beeman ท่านวิชิต (เสื้อดำ) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพที่ ๕ เสื้อแดง ท่านขจิต น้องกัปตัน อาจารย์เก่ง ท่านทวีสิน(เท้าคาง จาก ปูนแก่งคอย) ท่านใบบุญ (เสื้อสีฟ้า)

  ท่านชายขอบจากไตรภาคี ท่าน Dr.Ka-Poom จากโรงพยาบาลยโสธร ท่านBeeMan จาก NU_QA_KM ท่านPanda จาก มมส ท่านวิชิตจาก มมส ท่านทวีสิน จากปูนซีเมนต์ไทย ท่านขจิต นักศึกษา ป.เอก จาก มมส น้องกัปตัน และคุณแม่เก่ง รวมทั้งทีมงานของ ชาวมอดินแดง

 ประเด็นแรกเริ่มที่ JJ เล่าที่มาที่ไป หัวปลา หรือ เป้าหมายวันนี้ คือ ยุทธศาสตร์ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  ท่านอาจารย์ชายขอบเสนอให้มีการสร้าง “ปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดเครือข่ายเกิดเครือข่ายคุณอำนวยแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาแห่งการเรียนรู้” และสิ่งที่ได้วันนี้จะเป็นร่างนำเสนอให้เกิดการ  แลก เปลี่ยน เรียน รู้ แบบ B2B ต่อไป ทางพัทลุงเริ่มสร้างทีมงานเครือข่ายแบบ B2B และมีการยกร่างบางส่วน ซึ่งรายละเอียดพอมีข้อสรุปเริ่มต้น
  ๑.คุณอำนวยต้องเลี้ยงตนเองได้ โดย ม.อ จะเลี้ยงตัวเองจนสิ้นปี ๔๙ โดยให้ UKM เป็นแกน เนื่องจากมีเครือข่ายเดิมอยู่แล้ว
   ๑.๑ ม.อ จะไปสร้างเครือข่ายให้กับ ม.ราชภัฐ และ ม.ทักษิณโดยจะไปช่วยแลกเปลี่ยน
   ๑.๒ ปี ๒๕๕๐ จะเกิดหลักสูตรที่เรียนจากปี ๒๕๔๙ แล้วเปิดรับให้ราชการหรือองค์กรอื่นเข้ามารับการพัฒนา
 ๒.เกิดโครงสร้างคุณอำนวยที่ชัดเจน โดยยึด Node พื้นที่เพื่อขยายต่อไป
   ๒.๑จะมีการ  F2F โดยใช้ งบประมาณมาช่วยจากการสร้างหลักสูตร การพูดคุยจะพยายามทำอย่างสม่ำเสมอ
 ๓.ขอเงินจาก สวรส กิจกรรมการเดินเรื่องจะนำไปผลักดันการพัฒนาคุณภาพชิวิต เพื่อให้เกิดคุณอำนวยจากภาคใต้ โดยใช้ระยะเวลา ปีครึ่ง
                JJ