การเขียนคำอธิบายรายวิชาแบบเน้นทักษะ

การเขียนคำอธิบายรายวิชาแบบเน้นทักษะ

สวัสดีครับเพื่อนครูภาษาอังกฤษทุกท่าน

วันนี้ก็มาเริ่มเรื่องที่ค้างไว้เมื่อวานนี้นะครับ คือเรื่องการเขียนคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรแกนกลางปี 51 สำหรับผมแล้วหลักสูตรแกนกลางปี 51 คือส่วนผสมของหลักสูตร 21 ปรับปรุง 33 +หลักสูตรปี 44 ครับ จากการวิเคราะห์สาระและตัวชี้วัดทำให้ผมนึกไปถึงสมัยที่เรียนประถมและมัธยมตอนเด็กๆ ก็คือหลักสูตร 21 ปรับปรุง 33 ครับ จากหลักสูตรปี 51 เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนจากมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นมาเป็นตัวชี้วัดชั้นปี ซึ่งขึ้นต้นด้วยคำกริยาแล้วตามด้วยเนื้อหาสาระที่ต้องการจะสอน เหมือนกับจุดประสงค์นำทางยังไงยังงั้นเลยใช่ไหมครับ ตามความคิดของผมวิชาภาษาอังกฤษมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้โดยใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นสิ่งที่เราควรคำนึงถึงคือทักษะทั้ง 4 อย่าง คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ผมเลยมีความคิดว่าถ้าจะเขียนคำอธิบายรายวิชาแยกเป็นทักษะไปเลยจะง่ายสำหรับพวกเราไหม และง่ายต่อการวัดผลและประเมินผลหรือเปล่า เอาเป็นว่าผมจะลองเขียนให้ดูนะครับ

1. ลองอ่านคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปี 44 ก่อนนะครับ เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักของการอ่าน ตีความ วิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ขอให้เพื่อนครูลองสังเกตคำที่พิมพ์เป็นสีชมพูให้ดี เพื่อนครูจะเห็นว่าคำที่เป็นสีชมพูเป็นคำกริยา แต่ไม่สื่อความใดๆเลย เช่น อะไรที่เรียกว่าเข้าใจ จะสอนอย่างไร จะวัดผลประเมินอย่างไร หรือการอ่านมี 2 ประเภท คือการอ่านออกเสียง และการอ่านเพื่อทำความเข้าใจแต่ในคำอธิบายรายวิชาพาให้ครูที่มีความรู้น้อยๆอย่างเรางงเป็นไก่ตาแตกเลย ผมเลยคิดว่าถ้าเขียนคำอธิบายรายวิชาใหม่โดยเน้นเป็นทักษะจะสื่อความได้ดีกว่าหรือเปล่า อ้อก่อนอ่านต่ออยากให้เพื่อนครูไปอ่านเรื่องการวิเคราะห์สาระและมาตรฐานในบล็อกที่แล้วด้วยนะครับ

2. ก่อนอ่านต่อ ผมอยากจะฝากไว้สักนิดว่าคำอธิบายรายวิชาสำหรับชั้นม.1 ชุดนี้ยังมีข้อบกพร่องอีกมาก เดี๋ยวในตอนท้ายจะได้บอกนะครับว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร

3. ผมเริ่มต้นเขียนอย่างนี้ครับ สรุปให้เห็นภาพรวมของสาระและมาตรฐานทั้งหมด รวมทั้งอ้างอิงถึงกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่เราต้องใส่ไปด้วย ดังนี้ครับ

ฝึกทักษะทางภาษา   ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มฐ 1.1 1.2 และ 1.3)ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง (มฐ 4.1) ได้ถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (มฐ 2.1) โดยคำนึงถึงองค์ประกอบทางภาษาได้แก่ ศัพท์ เสียง และโครงสร้าง (มฐ 2.2)  บูรณาการสาระการเรียนการสอนกับกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ฝึกการแสวงหาความรู้ข้ามกลุ่มสาระ (มฐ 3.1)ในเรื่องต่อไปนี้

4. เมื่อกล่าวถึงสาระและมาตรฐานโดยย่อแล้วก็จะนำเข้าสู่คำอธิบายรายวิชาทีละทักษะ ดังนี้ครับ

การฟัง   ฝึกฟังคำสั่ง   คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย  คำศัพท์   กลุ่มคำ  บทสนทนา  คำแนะนำ   นิทาน   เพลง  เพื่อให้เข้าใจ   จับประเด็นของสิ่งมี่ฟัง สามารถฟังแล้วปฏิบัติตาม ฟังแล้วสามารถตอบคำถาม   โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการฟังทั้งแบบบนลงล่าง และล่างขึ้นบน   มีสมรรถนะในการสื่อสาร ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการฝึกทักษะ

เห็นไหมครับง่ายกว่าการเขียนคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร 44 เยอะเลย และเพื่อไม่ให้เราตกการเขียนคำอธิบายรายวิชาตามตัวชี้วัด ผมก็เลยวิเคราะห์สาระและมาตรฐานใส่ลงไปเลย ดังนี้ครับ

สาระที่/ มาตรฐานที่

ตัวชี้วัด

รวม

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านฯ

P

 

 

P

 

2

1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาฯ (interpersonal)

 

 

 

 

 

0

1.3 นำเสนอข่าวสาร ความคิดรวบยอดฯ(intrapersonal)

 

 

 

 

 

0

2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมฯ

P

 

 

 

 

1

2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาฯ

P

 

 

 

 

1

3.1 ใช้ภาษาอังกฤษแสวงหาความรู้

 

 

 

 

 

0

4.1 ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ

P

 

 

 

 

1

4.2 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ/อาชีพ/เผยแพร่

 

 

 

 

 

0

รวม

4

0

0

1

0

4

5. ต่อไปจะนำเสนอทักษะการพูด อ่าน และเขียนต่อไปนะครับ

การพูด   ฝึกพูดคำสั่ง   คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย พูดเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโอกาสต่าง ๆ พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลตนเอง  พูดแสดงความต้องการ เสนอแนะ ให้ความช่วยเหลือและตอบรับหรือตอบปฏิเสธความช่วยเหลือ บรรยาย แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล พูดเพื่อสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน นำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น      โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการอ่านทั้งแบบบนลงล่าง และล่างขึ้นบน   มีสมรรถนะในการสื่อสาร ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการฝึกทักษะ

สาระที่/ มาตรฐานที่

ตัวชี้วัด

รวม

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านฯ

 

 

 

 

 

0

1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาฯ (interpersonal)

P

P

P

P

P

5

1.3 นำเสนอข่าวสาร ความคิดรวบยอดฯ(intrapersonal)

P

P

P

 

 

3

2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมฯ

P

 

P

 

 

2

2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาฯ

P

 

 

 

 

1

3.1 ใช้ภาษาอังกฤษแสวงหาความรู้

P

 

 

 

 

1

4.1 ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ

P

 

 

 

 

1

4.2 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ/อาชีพ/เผยแพร่

P

 

 

 

 

1

รวม

7

2

3

1

1

14

 การอ่าน   ฝึกอ่านออกเสียงเกี่ยวกับคำสั่ง  คำขอร้อง  คำศัพท์  คำแนะนำ   ประโยค   บทสนทนา   ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล   สิ่งต่าง ๆ  ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ฝึกอ่านเพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากสิ่งที่ไม่ใช่ความเรียบเป็นสิ่งที่เป็นความเรียง ฝึกอ่านในใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน หรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระอื่นๆ จับประเด็นของสิ่งที่อ่าน ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านพร้อมทั้งให้เหตุผล   โดยใช้กระบวนฝึกทักษะการอ่านทั้งแบบบนลงล่าง และล่างขึ้นบน   มีสมรรถนะในการสื่อสาร  และสมรรถนะในการคิด ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการฝึกทักษะ

สาระที่/ มาตรฐานที่

ตัวชี้วัด

รวม

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านฯ

 

P

 

P

 

2

1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาฯ (interpersonal)

 

 

 

 

 

0

1.3 นำเสนอข่าวสาร ความคิดรวบยอดฯ(intrapersonal)

 

 

 

 

 

0

2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมฯ

P

P

 

 

 

2

2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาฯ

P

P

 

 

 

2

3.1 ใช้ภาษาอังกฤษแสวงหาความรู้

P

 

 

 

 

1

4.1 ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ

 

 

 

 

 

0

4.2 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ/อาชีพ/เผยแพร่

P

 

 

 

 

1

รวม

4

3

0

1

0

8

การเขียน   ฝึกเขียนประโยค   สัญลักษณ์อักษรภาษาอังกฤษ เขียนเพื่อแสดงความต้องการ เสนอแนะ บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน และประสบการณ์  แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พร้อมทั้งให้เหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องราวต่างๆ เขียนเพื่อขอความช่วยเหลือ ตอบรับ-ตอบปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ   โดยใช้กระบวนฝึกทักษะการเขียนทั้งแบบบนลงล่าง และล่างขึ้นบน   มีสมรรถนะในการสื่อสาร ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการฝึกทักษะ

สาระที่/ มาตรฐานที่

ตัวชี้วัด

รวม

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านฯ

 

 

 

 

 

0

1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาฯ (interpersonal)

 

 

P

P

P

3

1.3 นำเสนอข่าวสาร ความคิดรวบยอดฯ(intrapersonal)

P

P

P

 

 

3

2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมฯ

P

 

 

 

 

1

2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาฯ

P

 

 

 

 

1

3.1 ใช้ภาษาอังกฤษแสวงหาความรู้

 

 

 

 

 

0

4.1 ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ

P

 

 

 

 

1

4.2 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ/อาชีพ/เผยแพร่

P

 

 

 

 

1

รวม

5

1

2

1

1

10

6. และสรุปสุดท้ายโดยการเอาจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมาสรุปอีกทีดังนี้ครับ 

เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมและความถูกต้องในการใช้ภาษา สามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าความรู้จากกลุ่มสาระอื่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยการใช้ภาษาอังกฤษ มีความใฝ่เรียนและมุ่งมั่นในการทำงาน

7. คำอธิบายรายวิชาชุดนี้มีข้อบกพร่องตรงที 1. ผมยังไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาสาระที่นักเรียนต้องเรียนทุกตัวดังนั้นจึงอาจมีสาระการเรียนรู้หลงเหลือได้ 2. ผมอยากจะแยกทักษะการพูด-เขียน แบบการโต้ตอบระหว่างบุคคล และ ทักษะการพูด-เขียนแบบนำเสนอ (เป็นการสื่อสารทางเดียว) เพื่อนๆคนไหนสามารถทำได้ นำมาบอกเล่ากันบ้างนะครับ

8. เครื่องหมาย P ในตารางแปลว่ามีตัวชี้วัดชั้นปีอยู่ในคำอธิบายรายวิชานั้น ซึ่งจะทำให้เราสะดวกในการตรวจสอบว่าคำอธิบายรายวิชาของเรานั้นมีตัวชี้วัดชั้นปีหรือไม่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล,การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดทำคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษแบบเน้นทักษะ

หมายเลขบันทึก: 329876, เขียน: 21 Jan 2010 @ 19:03 (), แก้ไข: 17 Jan 2014 @ 20:37 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ครูภาษาอังกฤษ ขอครูดนตรีอ่านด้วยคนได้มั้ยค่ะ แต่ก่อนก็เคยได้มีโอกาสสอนอังกฤษบ้างเหมือนกันส่วนใหญ่จะให้เล่นเกมส์ เพลง อะไรประมาณนั้น..เด็กก็จำได้กับเพลงนี่แหละ ครูบันเทิงก็พอจะสอนได้แค่นี้ เพราะไม่ใช่วิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายก็พยายามอย่างเต็มที่ค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้น่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูบันเทิงมากนะครับ สำหรับกำลังใจ หากมีอะไรให้ผมได้ร่วมแลกเปลี่ยน ยินดีเสมอครับ

ปุ้ย
IP: xxx.8.252.15
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

อยากทราบว่า ตัวชี้วัดเราสามารถแบ่งออกเป็นการสอนแต่ละเทอมได้ใช่ไหมค่ะ สมมุติว่า ม.1 มี 20 ตัวชีวัดเราสามารถแบ่งออกไปเปนแต่ละเทอม แต่ต้องให้ครบทุกตัวใช่หรือไม่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ