ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รับผิดชอบงานดังนี้
1.ควบคุมกำกับ ติดตาม วินิจฉัยและสั่งการการดำเนินงานของกลุ่มในการจัดระบบบริการองค์กร สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและแบบแผนของทางราชการ
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ กลลั่นกรองงานของกลุ่ม ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
3. การอ่านคล่อนเขียนคล่อง ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผุ้บังคับบัญชามอบหมาย
หมายเลขโทรมือถือ...087-221-9800