GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

วีระ พรหมอารักษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาปริญญาโท กศ.ม. วิชาเอก การบริหารการศึกษา

 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รับผิดชอบงานดังนี้
1.ควบคุมกำกับ ติดตาม วินิจฉัยและสั่งการการดำเนินงานของกลุ่มในการจัดระบบบริการองค์กร สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและแบบแผนของทางราชการ
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ กลลั่นกรองงานของกลุ่ม ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
3. การอ่านคล่อนเขียนคล่อง ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผุ้บังคับบัญชามอบหมาย
หมายเลขโทรมือถือ...087-221-9800

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การศึกษาerkm
หมายเลขบันทึก: 32858
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 6
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (6)

อยากเรียนถามและขอความอนุเคราะห์จากท่านให้ช่วยเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการและขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อสะดวกในการติดต่อ  ขอขอบพระคุณในความกรุณา

 

ตอบนางอุดมศรี  บุญเพ็ง
 ยินดีอย่างยิ่ง  ให้ทำหนังสือไปที่เขตเลยนะครับ

 

อยากเรียนสอบว่าผู้เชี่ยวชาญ  ๕  คนควรจะมีใครบ้าง

๑ศน.

๒ครู คศ.๓ สาขาวิชาที่ทำผลงาน

๓ครูคศ.๓ภาษาไทย

๔ครูด้านสถิติ

๕ครู คศ๓ สาขาวิชาที่ทำผลงาน

อยากทราบว่าพอหรือไม่คะ

ผ่านมาเจอเข้า ท่านวีระ ได้ส่งผลงานวิชาการ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

เป็นเพื่อนกัน นางถนอมจิต จันฤาชัย ได้ส่งผลงานวิชาการเป็น รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ผลงานท่านได้เรียกตรวจแล้วหรือยังคะ ขอบคุณคะ

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3

ถนอมจิต จันฤาชัย เจอBlog ท่านโดยบังเอิญ ตอบท่านว่า ส่งรอบที่ 2 แล้ว เมื่อ 16 กันยายน 2554 นี้

ขอท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นเดิม

ขอขอบคุณคะ

ท่านผอ.วีระคะ  อยากเรียนถามว่า  เงินเดือน คศ. ๔  นั้นทะลุไปเลยใช่ไหม  ไม่มีคำว่าเต็ม  ถ้าเป็นอย่างนั้น จะมาให้ผู้ส่งผลงานตกทำไมคะ  อ้อ คงเป็นเพราะเงินวิทยฐานะ

ถ้าหากไม่คิดมากคงได้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญในเร็ววัน  ขอขอบคุณ

ถนอมจิต