ความเห็น 514470

วีระ พรหมอารักษ์

นางอุดมศรี บุญเพ็ง
IP: xxx.113.61.106
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนสอบว่าผู้เชี่ยวชาญ  ๕  คนควรจะมีใครบ้าง

๑ศน.

๒ครู คศ.๓ สาขาวิชาที่ทำผลงาน

๓ครูคศ.๓ภาษาไทย

๔ครูด้านสถิติ

๕ครู คศ๓ สาขาวิชาที่ทำผลงาน

อยากทราบว่าพอหรือไม่คะ